Historisk arkiv

Endringer i verneforskrifter på Svalbard

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Det er i dag fastsatt en ny forskrift om større naturvernområder og fuglereservater på Svalbard videreført fra 1973. Forskriftsendringene er resultat av forvaltningsplanarbeidet som er gjennomført for de store naturreservatene på Øst-Svalbard.

-Vi har nå fått en moderne forskrift for å ta vare på de unike villmarksområdene på Øst-Svalbard. Den nye forskriften vil sammen med forvaltningsplanen gi tydelige rammer for bruken for lokalbefolkningen, reiselivet, forskningen og forvaltningen. Samtidig ivaretas naturmiljøet i en tid hvor klimaendringer gjør naturen, dyrelivet og kulturminnene ekstra sårbare for påvirkning og forstyrrelse sier Klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Hovedgrepet er at verneområdene på Øst- Svalbard deles i soner med ulike krav til ferdselen. Det blir melde- og rapporteringsplikt for all ferdsel i sone A avsatt som "Særskilt viktig referanseområde for forskning". Videre blir det ferdselsforbud i hekketida i sone B og krav til reisearrangører om bruk av stedspesifikke retningslinjer ved ilandstigning av turister i sone C. Sonene fremkommer på kart i forskriften.

Det er også gjort andre endringer som innføring av et forbud mot utslipp av kloakk og gråvann fra båter og fastsettelse av en minstehøyde for overflyvning i verneområdene på Svalbard. I naturreservatene skal fly holde en høyde på minimum 500 meter, mens det i nasjonalparkene er fastsatt en minstehøyde for overflyvning på 300 meter.

Departementet har forenklet forskriften, og bestemmelsene om verneområdene fra 1973 fremmes derfor som en ny forskrift.