Historisk arkiv

FN-rapport: Haster med å redusere klimagassutslipp

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

–Verden er i ferd med å bruke opp karbonbudsjettet. Den siste rapporten fra FNs klimapanel viser at vi trenger å samarbeide internasjonalt og redusere utslipp fra alle sektorer. Jo lenger vi venter med utslippskutt, jo vanskeligere vil det bli å unngå farlige klimaendringer, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

–Verden er i ferd med å bruke opp karbonbudsjettet.  Den siste rapporten fra FNs klimapanel viser at vi trenger å samarbeide internasjonalt og redusere utslipp fra alle sektorer. Jo lenger vi venter med utslippskutt, jo vanskeligere vil det bli å unngå farlige klimaendringer, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Søndag la FNs klimapanel fram delrapporten om tiltak og virkemidler for å redusere klimagassutslippene. Rapporten viser at det å begrense global oppvarming til to grader vil kreve omstilling i alle land. Land med høye utslipp må redusere utslippene, og land med lave utslipp må velge en sosial og økonomisk utvikling som ikke øker utslippene.

– Jeg er omstillingsoptimist og tror vi kan få til dette hvis vi samarbeider internasjonalt om utslippskutt. Alle politiske ledere verden over må ta inn over seg at vi må starte overgangen til lavutslippssamfunnet. Kostnadene vil øke hvis vi venter med å innføre tiltak, sier Sundtoft.

Forbedret energieffektivisering, en storstilt overgang fra fossil til fornybar energi, karbonfangst og -lagring og økt CO2-opptak i skog er noen av tiltakene som må til. Ifølge forskerne kan det bli nødvendig å fjerne store mengder CO2 fra atmosfæren etter 2050.

–Vi vet at det er mulig å begrense klimaendringene gjennom våre handlinger. Og handling er det denne rapporten dreier seg om, sier Sundtoft.

Hun sier regjeringen skal arbeide med å få ned utslipp fra alle sektorer i Norge: Transport, industri, bygg, landbruk og oljesektoren.

–Vi må bruke arealer og energi mer effektivt. Kanskje må vi bo tettere på mindre areal, men kan til gjengjeld gå, sykle eller bruke kollektivtransport til jobb og slippe å stå i kø. Vi skal også endre skatte- og avgiftspolitikken så det lønner seg å velge miljøvennlig. Vi vil øke bruken av kraft fra land i petroleumssektoren. Vi skal sette ned en grønn skattekommisjon for å finne gode, klimavennlige løsninger for den norske økonomien. Vi styrker samarbeidet med industri og næringsliv for å realisere lavutslippsløsninger. Dessuten skal vi satse på forskning, innovasjon og utvikling. Vi har allerede bevilget 100 millioner kroner til NTNU, til forskning på karbonfangst og lagring, sier Sundtoft.

Hun framhever den norske innsatsen internasjonalt. Norge er en pådriver i de internasjonale klimaforhandlingene. I tillegg er den norske klima- og skogsatsingen er en viktig og konkret del av arbeidet med å få ned de globale utslippene:

–I 2012 sparte Brasil utslipp på nesten 600 millioner tonn CO2 fra Amazonas – mer enn 13 ganger Norges årlige utslipp. Høyre/FrP-regjeringen vil fortsette klima- og skogsatsingen på minst dagens nivå fram til 2020. Slik vil vi bidra til enda større reduksjoner i utslipp fra skog i utviklingsland, sier Sundtoft.

Les faktaarket med hovedfunn fra rapporten på norsk (Miljødirektoratet)