Historisk arkiv

Bevilger 15 millioner kroner til byutvikling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet bevilger nær 15 millioner kroner til Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Drammen. – Vi styrker byenes arbeid med en bærekraftig og attraktiv byutvikling, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Tilskuddene er et ledd i departementets program "Plansatsing mot store byer". Satsingen er rettet mot de største byområdene, som har den sterkeste befolkningsveksten. Programmet skal medvirke til fremtidsrettet byplanlegging, bedre bymiljø og tilrettelegging for økt boligbygging.

I år er temaet byenes arbeid med bolig-, areal- og transportplanlegging for en bærekraftig og attraktiv byutvikling.  Det bevilges 14,6 millioner kroner til prosjekter i de fire store byene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. I tillegg får Drammen 375 000 kroner til videreføring av et pågående prosjekt.

- Midlene skal bidra til å oppnå bærekraftig og attraktiv byutvikling. Jeg er glad for at byene nå kan prøve ut nye smarte løsninger, metoder og samarbeidsformer. Byene lærer av hverandre, og vi får en mer effektiv og helhetlig byplanlegging, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.    

Tilskuddsmidlene gis til pilotprosjekter som prøver ut nye metoder og samarbeidsformer innenfor smart og framtidsrettet byplanlegging. Det er blant annet lagt vekt på bruk av digitale løsninger som bidrar til utvikling av nye planverktøy og planprosesser.

Det er også lagt vekt på at prosjektene har overføringsverdi til andre byer, at de gir økt kunnskap og at det samarbeides på tvers av forvaltningsnivåer og/eller med private aktører.

Slik er tilskuddene fordelt

  • Oslo får 6,8 millioner kroner til flere prosjekter. Noen av prosjektene følger opp den regionale planen for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging i samarbeid med Akershus fylkeskommune. Disse er relevante for arbeidet med byutviklingsavtaler. 
    I andre prosjekter prøves det ut nye metoder i enkelte områder og bydeler, for å finne plangrep som gir bærekraftige og attraktive løsninger. Oslo har også fått støtte til å videreføre et prosjekt knyttet til bruk av smart teknologi for parkering og trafikkstyring. Målet er å utvikle infrastruktur og integrerte smarte løsninger som vil gi bedre flyt, effektivitet og styring av trafikk og parkering i Oslo sentrum. 
  • Bergen får 3,6 millioner kroner til fire prosjekter. Tre av prosjektene belyser sentrale prinsipper i byutvikling; fortetting, transformasjon og knutepunktutvikling. Disse aspektene er viktig i kommunens arbeid med økt boligbygging og fortetting, og erfaringene fra prosjektene kan få stor verdi for andre byer. I ett av prosjektene ses det på hvordan Laksevåg bydel kan transformeres og fortettes. Et av målene er at satsingen kan bidra til bedre levekår og flere attraktive, sentrumsnære boliger. Et siste prosjekt som også får støtte, bruker Bergen som "case" i et større samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen, KS og Kommunal- og moderniseringsdepartementet om effekten av kollektiv, sykling og gange i transportmodeller. Prosjektet er viktig for kommende byutredninger i Nasjonal transportplan og framtidig byutviklingsavtale for Bergensregionen.
  • Trondheim får 2,65 millioner kroner til prosjektet "Trondheim Bylab". Målet er å få økt kunnskap og bedre verktøy gjennom samarbeid med universitetsmiljø og privat næringsliv, og på tvers av interne forvaltningsgrenser. Dette skal gjøre kommunen bedre i stand til å ha et helhetlig og innovativt grep på byutviklingen. I prosjektet ønsker kommunen å se på utviklingen i Midtbyen, havnen og flere andre bydeler i sammenheng. Prosjektene inneholder både elementer av transformasjon og boligbygging, miljøvennlig transport, Smart City og bruk av Big data, samt attraktivitet. 
  • Stavanger får 1,5 millioner kroner til å videreføre et prosjekt som skal styrke det offentlig/private samarbeidet om gjennomføring av tiltak for å utvikle sentrum. Prosjektet inngår som del av arbeidet med kommunedelplan for Stavanger sentrum og forutsetter et tett samarbeid mellom kommunen, Stavanger Sentrum AS, Urban Sjøfront AS og Stiftelsen Grønn by. Samarbeidsmodellen og tiltakene som prøves ut kan ha stor overføringsverdi til andre byer. Flere av virkemidlene i prosjektet omfatter bruk av IKT/programmering for å utvikle nye, smarte løsninger.
  • Drammen får 375 000 kroner til videreføring av et prosjekt for bynært friluftsliv som en del av en helhetlig byutvikling. Prosjektet varer til og med 2016.