Historisk arkiv

10 millioner til ungt engasjement i fjellområdene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet gir 10 millioner kroner til verdiskaping og næringsutvikling for unge i fjellområdene. – Vi ønsker å bidra til vekst og verdiskapning i hele landet. Da er ungt engasjement og entreprenørskap i fjellområdene viktig, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Regjeringen har gjennom programmet "Verdiskapning og næringsutvikling i fjellområdene" styrket samarbeidet med lokale og regionale aktører siden 2014. I år var utlysningen knyttet til ungdom og entreprenørskap.

- Vi trenger verdiskapning og arbeidsplasser i hele landet. Da må vi også dyrke de gode ideene og gi muligheter til ungdom som tør å satse på næring i fjellområdene, sier Sanner.

I alt får ti prosjekter støtte, og det er stor variasjon mellom prosjektene. Ideene varierer fra reiseliv og opplevelser, til lokalmat, bygningsvern og bioøkonomi.

- Prosjektene som får støtte har gode ideer, og de er fremtidsrettet i måten de jobber for å inkludere ungdom. Det er også spennende at det er søkt fra flere forskjellige fjellområder,  sier Jan Tore Sanner. 

Regjeringen har siden 2014 bevilget midler til programmet "Verdiskaping og næringsutvikling i fjellområdene". Oppland fylkeskommune har hatt ansvar for å forvalte programmet.

Se også: Disse har fått midler fra Fjellsatsinga (Oppland fylkeskommune)

Les mer om prosjektene som får tilskudd fra programmet "Verdiskaping og næringsutvikling i fjellområdene":

Prosjektnavn: Fjellgründer

Prosjekteier: Lillehammer og Gudbransdal kunnskapspark
Tilskuddssum: 480 000

Prosjektets hovedmål er å stimulere unge gründere til å flytte til Gudbrandsdalen eller Valdres og skape sin egen arbeidsplass ved å starte egen bedrift. Prosjektet består konkret i å etablere "Fjellgründer", en traineeordning for studenter som tar høyere utdanning, slik at de kan bo en periode i fjellregionen mens de får verdifull gründererfaring som trainee i en gründerbedrift. Samtidig skal studentene jobbe med å utvikle egne gründerprosjekter som på sikt kan bli deres egen arbeidsplass.
Prosjektet er et samarbeid mellom Lillehammer og Gudbrandsdal kunnskapspark og to kontorfellesskap med gründere og kreative og teknologibaserte virksomheter i Vågå og Vang.

Prosjektnavn: Ungdom som ressurs for gründere i fjellregionen

Prosjekteier: Hallingdal etablerersenter
Tilskuddssum: 750 000

Fjellregionen i Hallingdal har utfordringer med sysselsetting og bosetting av ungdom. Lokale og tilflyttede gründere utgjør en viktig del av næringsutviklingen. I prosjektet vil ungdom bli tilbudt praksisplass i mindre lokale gründerbedrifter, og kompetanse i form av etablererkurs og et eget mentorprogram. Målene i prosjektet er:

  1. å gi ungdom en og inngangsport til lokalt arbeidsliv og skape en arena for å bygge selvtillit og øke kompetansen i entreprenørskap
  2. å gi gründerbedrifter en utviklingsmulighet gjennom tilgang på motiverte og engasjerte ungdommer i et avgrenset tidsrom i en viktig fase i oppbyggingen av virksomheten, og 
  3. skape nettverk mellom unge og mellom gründerbedrifter, med entreprenørskap i fokus.

Prosjektnavn: "Åhoi" - Ung drivkraft

Prosjekteier: Setesdal regionråd
Tilskuddssum: 1 800 000

Setesdal regionråd vil gjennomføre en ungdomssatsing med utgangspunkt i anbefalinger fra et Ungdomspanel i 2015. Ungdomspanelet presenterte ideer og forslag til hva en bør arbeide med i Setesdal for å gjøre det mer attraktivt for unge å velge "landlivet". Prosjektet skal motivere og mobilisere yngre folk til å ta en mer aktiv del i samfunns- og næringsutviklingen i Setesdal. Prosjekteierne ønsker å sette unge i førersetet, ved å gi de både makt og ressurser til operative tiltak for mer gründerskap og mangfold i arbeidsmarkedet. Prosjektet er forankret i ulike planer og utredninger - m.a. egen flyttemotivundersøkelse og Utviklingsplan Setesdal 2020.

 

Prosjektnavn: Klyngesamarbeid for ungdom og entreprenørskap

Prosjekteier: Østlandsforskning AS
Tilskuddssum: 2 000 000

Prosjektet skal etablere en velfungerende klynge for fjellområdenes arbeid med ungdom og entreprenørskap, med særlig fokus på hvordan en styrker entreprenørskap i skolene. Prosjektet har som målsetning at klyngen etableres som et langsiktig og forpliktende samarbeid mellom 3-4 lokalsamfunn og Østlandsforskning. Prosjektet vil legge grunnlaget for at klyngen kan involvere nye partnere i eller i etterkant av prosjektperioden, slik at klyngen befester seg som en nasjonal klynge for fjellområdenes arbeid med ungdom og entreprenørskap, med særlig vekt på entreprenørskapsutdanning. Klyngesamarbeidet vil styrke fjellområdenes evne og attraktivitet for i neste omgang å tiltrekke seg nye og større prosjekter (herunder innhente finansiering) i nasjonal og internasjonal sammenheng.

 

Prosjektnavn: Skåbu oppvekst

Prosjekteier: Nord Fron kommune v/Skåbu oppvekst
Tilskuddssum: 450 000

Prosjektet skal utvikle, teste og evaluere en helhetlig entreprenørskapsplan for reiselivs- og opplevelsesnæringen og Skåbu skole. Skolen i Skåbu er Norges første entreprenørskapsskole, og entreprenørskap er en rød tråd gjennom hele oppveksttilbudet. Prosjektdeltakere skal i samarbeid utforme og gjennomføre workshops/læringsløp innen tjenestedesign, design, markedsføring på sosiale medier, og ta imot utenlandske skoleklasser for å bedre reiselivs- og opplevelsesnæringen internasjonale markedskompetanse og skolens læringsgrunnlag. Ved å ta utgangspunkt i næringslivets behov og skolens sterke sider, ønsker prosjektet å skape en unik entreprenørskapsplan som gir fortrinn for både skolen og reiselivs- og opplevelsesnæringen i Skåbu og omegn. 

 

Prosjektnavn: Grønne jobber med unge ideer og ny kunnskap

Prosjekteier: Regionrådet for Fjellregionen
Tilskuddssum: 1 600 000

Prosjektet skal utvikle samarbeidet mellom vitenskapelige miljøer og studentbedrifter med kompetanse om bærekraftig utnytting av fjellregionens ressurser. Prosjektet vil i hovedsak jobbe gjennom to eksisterende arenaer; Ungt entreprenørskap og Skapende Ungdomsmesse (SUM), som samler både elev- /ungdomsbedrifter og ulike private og offentlige virksomheter. For å utvikle kunnskap og ideer rundt bioøkonomiens muligheter i Fjellregionen, vil blant annet SUM videreutvikles til å koble bedrifter, vitenskapsmiljøer og ungdom. Målet er økt kunnskap og flere grønne arbeidsplasser. Kommunene som er involvert i prosjektet er Os, Tolga, Tynset, Folldal, Alvdal, Rendalen, Røros og Holtålen.

 

Prosjektnavn: Naturguide

Prosjekteier: Skjåk, kommune, Norsk naturguideforbund, Turapp AS
Tilskuddssum: 1 000 000

Målsetningen med prosjektet er å skape gode naturguider og økt forretning for naturguider i fjellregionen i Sør-Norge. Prosjektet skal bidra til at mange studerende naturguider velger å etablere eget selskap i løpet av prosjektperioden. Prosjektet skal forenkle arbeidet med å etablere egen opplevelsesbedrift, gjennom å få tilgang til et digitalt verktøy for salg og markedsføring. Norsk Naturguideforbunds sertifisering skal gjøres kjent blant nasjonalparker og regionalparker slik at disse kan føle seg trygge på kvalitet og kunnskap til naturguider med slik godkjenning. Målsetningen i prosjektet skal nås gjennom å etablere samarbeid med parker og destinasjoner i ulike regioner i Sør-Norge, hvor naturguiden kan produsere innhold som profilerer sin bedrift og sine tematurer.

 

Prosjektnavn: Morgendagens lokalmat

Prosjekteier: Buskerud næringshage
Tilskuddssum: 800 000

"Morgendagens lokalmat – fra fjellandbruket" skal sette fokus på entreprenørskap og gründerkultur i alle ledd av produksjonen fra jord til bord. For å kunne rekruttere nye produsenter og utvikle innovative produkter og en attraktiv salgskanal er det sentralt i prosjektet at det utvikles et samarbeid og involverer elever som har valgt naturbruk og mat- og restaurantfag, samt etablerte bønder og produsenter. Det inkluderer også et samarbeid mellom tre lokalmatnettverk i fjellregionen; Hallingkost, Eventyrsmak og Matopplevelser i Numedal og Rosthaug og Ål vgs og Telemarkforsking. Prosjektet skal utvikle nye produkter med basis i fjellmatens særegne kvaliteter og produksjonsfortrinn, som blir solgt og distribuert med moderne og nyskapende hjelpemidler og teknologi.

 

Prosjektnavn: Bedriftsnettverk for Bygningsvern

Prosjekteier: Vest Telemark næringshage AS
Tilskuddssum: 1 000 000

Telemark har en særpreget bygningsmasse av bolighus og industrielle bygg og anlegg med helt spesielle kvaliteter. Å ivareta bygningsmassen krever en betydelig satsing på bygningsvern, og det er behov for et miljø som kan koordinere innsatsen. Dette er et forprosjekt innebærer å etablere en næringsklynge og bedriftsnettverk for håndverk innen kompetanseområdene tre, mur/betong og maling/overflatebehandling. Målet er at bedriftsnettverket skal brukes for å øke kompetansen på tradisjonelle handverksfag blant ungdom i fjellkommunene og å øke etterspørselen etter denne typen håndverkstjenester.

 

Prosjektnavn: Ungdom som fornyelse av reiselivet i fjellområdene

Prosjekteier: Norsk Turistutvikling
Tilskuddssum: 500 000

Hovedmålsettingen er at prosjektet skal skape arbeidsplasser og nyetableringer av naturbaserte aktiviteter og opplevelser i fjellområdene som igjen kan føre til økt tilflytting av ungdom i fjellkommunene. Prosjektet skal i etterkant ha overføringsverdi til de øvrige fjellkommuner. Prosjektet skal bidra til nye produkter av naturbasert reiseliv i fjellkommunene som er tilpasset ungdom i alderen 18-35 år, både som marked og tilbydere. Det er satt opp følgende delmål til prosjektet:

  • Skaffe til veie markedsdata for å utarbeide strategi- og handlingsplan for nye tilbud av produkter innen naturbasert reiseliv i fjellkommunene tilpasset yngre mennesker.
  • Engasjere ungdom til å vurdere mulighet for entreprenørskap og utvikling av naturbaserte aktivitetsbedrifter.
  • Bevisstgjøre fjellkommunene og reiselivsnæringen om hva som kan skapes.
  • Kompetanseoverføring og inspirasjon til andre fjellkommuner for å skape flere naturbaserte arbeidsplasser tilpasset ungdom.

 Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00