Historisk arkiv

Historisk arkiv

Vedtar endringer i regional plan på Haugalandet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vedtatt endringer i den regionale planen for areal og transport på Haugalandet. – Vi lytter til lokaldemokratiet og gir kommunene større handlingsrom. Samtidig er den regionale planen viktig for å finne fram til gode løsninger for hele regionen – på tvers av kommunegrensene, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Den regionale planen for areal og transport skal legge til rette for vekst og utvikling og bidra til at Haugalandet framstår som en attraktiv region for både innbyggere og næringsliv. Planen legger vekt på at regionen skal ha et variert boligmarked, attraktive tettstedssentre og god tilgjengelighet for alle.

Kommunene Tysvær, Bokn og Karmøy har vært uenige i planens detaljeringsnivå, og har derfor ønsket at Kommunal- og moderniseringsdepartementet skulle vurdere planen.

Nå har departementet vedtatt endringer som gir kommunene større frihet til selv å sette normer for arealutnyttelse, bokvalitet og områder for lek og aktivitet. Samtidig understrekes kommunenes ansvar for å se areal- og transportpolitikken på Haugalandet i sammenheng,

Statsråden understreker at den regionale planen skal legges til grunn for kommunal og statlig planlegging, og for regionale organers egen virksomhet.

– Den regionale planen for Haugalandet er i overensstemmelse med nasjonal politikk. Planen ivaretar prinsippene fra nasjonale forventninger og de statlige planretningslinjene for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, og legger til rette for vekst og utvikling på Haugalandet, sier Sanner.

Med statsrådens avgjørelse er hele den regionale planen for areal og transport på Haugalandet gyldig og skal legges til grunn for kommunenes, statens og fylkeskommunens egen virksomhet.

Regional plan for areal og transport på Haugalandet - Vedtak på grunnlag av innvendinger fra Tysvær, Bokn og Karmøy kommuner (pdf)