Historisk arkiv

14 nye digitaliseringsprosjekter gir store samfunnsgevinster

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) gir tilskudd til 14 nye statlige IKT-prosjekter. – For å fornye offentlig sektor må vi investere i smarte digitale løsninger, så ansatte kan få effektive verktøy og innbyggere og næringsliv kan få en enklere hverdag, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

En særskilt medfinansieringsordning for IKT-prosjekter ble etablert i 2016. Ordningen er spesielt rettet mot små og mellomstore prosjekter som det er vanskelig for statlige virksomheter å finansiere over driftsbudsjettet.

Prosjektene som får tilsagn, vil blant annet utvikle digitale tjenester for sosialhjelpsmottakere på nav.no, lage en nasjonal portal for bekymringsmeldinger til barnevernstjenesten og digitalisere prosessen med å fornye førerkort.

– Vi gir støtte til mange spennende prosjekter i mange ulike sektorer – prosjekter som vil flytte ressurser fra saksbehandling til bedre tjenester til innbyggere, sier Mæland.

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har behandlet 23 søknader fra 20 virksomheter. 14 prosjekter har nå fått tilsagn om støtte. De samlede tilskuddene på 120,4 millioner kroner kan gi en samfunnsmessig gevinst på nesten to milliarder kroner over ti år.

For offentlig sektor alene er det beregnet en mulig gevinst på 557 millioner kroner.

Finansieringsordningen innebærer at statlige virksomheter kan søke Difi om støtte til deler av prosjektenes investeringskostnader. Ordningen skal prioritere prosjekter som gir god lønnsomhet og dermed mer effektiv bruk av samfunnets ressurser. I vurderingen av søkerne legger Difi vekt på virksomhetens plan for å realisere gevinstene.

Virksomhetene som har fått tilsagn, vil nå utarbeide planer for realisering av gevinster innen 23. april. Endelige tilsagn om midler blir gitt når gevinstrealiseringsplanen er godkjent i Difi.

– Digitalisering av tjenester og arbeidsprosesser gir ikke gevinster i seg selv. Dette skjer først når tjenestene blir enkle å bruke for innbyggerne og statlige virksomheter klarer å løse oppgavene bedre eller mer effektivt. Virksomheter som får midler må nå forplikte seg til dette, sier Mæland

Oversikt over prosjektene som har fått foreløpig medfinansiering (Difi)