Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Lista blir Norges kandidat til Europarådets landskapspris

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Farsund kommunes mangeårige arbeid med å synliggjøre, verne og utvikle Lista-landskapets natur-, kultur- og landskapsverdier fremmes som kandidat til Europarådets landskapspris 2018-2019.

- Farsund kommune har bygget «stein på stein», til de i dag har et attraktivt område med mange tilbud, både for egne innbyggere og besøkende. Det er imponerende, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Farsund kommune har helt fra 1976 systematisk jobbet med å verne, forvalte, formidle og videreutvikle verdiene på Lista i samarbeid med lokale dugnadsgrupper, lag og foreninger, Lista fuglestasjon, Lista fyr og Lister friluftsråd.

Arbeidet med vernet og forvaltningen av Lista har gjennom hele prosessen bygget på aktiv deltagelse fra innbyggerne, interesseorganisasjoner, lokale, regionale og nasjonale myndigheter slik den europeiske landskapskonvensjonen anbefaler. Den store variasjonen av landskapselementer er ivaretatt gjennom verneprosesser og forvaltningen, og gjennom den konkrete tilretteleggingen som har funnet sted.

Den europeiske landskapskonvensjonen har som mål å fremme vern, forvaltning og planlegging av landskap, og fremme europeisk samarbeid på landskapsfeltet. Europarådets landskapspris skal belønne gode praktiske tiltak som sikrer landskapskvaliteter og øker samfunnets bevissthet om landskapsverdier og hva som påvirker det.

- På Lista har en gjennom dialog lykkes med å finne løsninger på de utfordringer og brukerkonfliktene områdets status med flere verneområder har gitt. Det er det mange som kan lære av, sier Mæland

Det er Vest-Agder fylkeskommune som har fremmet forslaget. En interdepartemental arbeidsgruppe for landskapskonvensjonen har fungert som jury. Her deltar fagfolk fra seks departementer med tilhørende etater.

Landskap på Lista
Lista. Foto: Torill Folkestad, Vest-Agder fylkeskommune

Fakta om Lista

Lista-landskapet er unikt i Norge, med store landskap-, natur- og kulturverdier. Området har en stor kulturhistorisk tidsdybde, og er svært interessant som besøksmål for mange, også nasjonalt og internasjonalt. Landskapet har en tydelig todeling med et sletteland som står i nærkontakt med havet, og som stopper i en fjellrekke inne i landet. Karakteristisk for landskapet er den store variasjonen; i sørøst er det mange langstrakte strender, svaberg og sanddynelandskap ute mot kysten, mens i nord er det bratte fjellsider med høyreiste klipper.

Områdets geografiske plassering og naturgitte forhold bidrar til et rikt biologisk mangfold. Landbruket har i stor grad bidratt til utformingen av det landskapet vi ser i dag. I dag har området status som landskapsvern med tilhørende plante- og fuglefredningsområder. Deler av området har RAMSAR status.

Det er utarbeidet en konkret forvaltningsplan for Listastrendene, inklusive besøksstrategi. Områder har blitt restaurert, og det er lagt til rette for friluftsliv og rekreasjonsbruk av området blant annet ved etablering av kyststier og Vita-Velo tursykkelløype.

Lista fyr er et landemerke i det flate Lista-landskapet. Det fredede fyret, ble bygget i 1853 og er 34 meter høyt, og er et av de mest besøkte steder i Farsund kommune. På fyrområdet finner man blant annet kunstpunkt Lista, Lista fuglestasjon, Lista fyr- og besøkssenter.

Formidling av Listas historie og forvaltning, både med tanke på natur og kultur, finner sted mange steder. Sentralt i formidlingen står det fredede Nordberg fort. Fortet, som ble etablert i under krigen, er et av de få fortene som har bevart sin opprinnelige form. I 2009 ble det åpnet et nytt formidlingsbygg på Nordberg, og et av byggene benyttes i dag til formidling av kulturlandskapshistorien.

Slevdalsvannet, som er en del av Lista våtmarkssystem, holdt på å gro igjen. I 2014 startet restaureringen av vannet, og selv om det har gått relativt kort tid ser det ut til at restaureringen har vært en suksess for fuglelivet.

Landskap på Lista
Lista. Foto: Torill Folkestad, Vest-Agder fylkeskommune

Juryens begrunnelse

Lista-landskapet er unikt og Farsund kommune har samarbeidet aktivt både med lokale, regionale og nasjonale aktører side 1976 med å fremme bevisstheten rundt de store landskap-, natur- og kulturverdiene. Prosessen som ble startet i 1976 etter initiativ av Farsund kommune, har gjort at sentrale deler av området i dag har status som landskapsvern med tilhørende plante- og fuglefredningsområder. Det favner både utvalgte kulturlandskap i jordbruket, Ramsar-områder, fredede kulturminner og helt alminnelige hverdagslandskap i aktiv bruk. Tiltakene spenner vidt og ivaretar både naturmangfold, landbruk, kulturminner og lokalbefolkningens interesser.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00