Historisk arkiv

Ni millioner kroner til norsk-russisk kultursamarbeid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Til sammen fire festivaler og tre museer får tilskudd til samarbeidsprosjekter. Midlene deles ut over tre år.

- Kultursektoren i Nord-Norge har hatt kontakt med partnere i Nordvest-Russland i mange år. Regjeringen ønsker gode relasjoner med Russland på kulturområdet og støtter nordnorske festivaler og museer som ønsker å utvikle samarbeidet over grensen, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Norge og Russland inngår treårige samarbeidsprogram for kultursamarbeid. Fra 2016 – 2018 er det museumssektoren og festivalfeltet som får et særlig fokus. De neste tre årene skal nesten 9 millioner kroner deles ut, deriblant til Pikene på broen.

- Slikt samarbeid har flere fordeler, ikke bare utenrikspolitiske. Det faglige samarbeidet og innholdsproduksjonen styrkes. Dessuten bidrar det til å fremme og styrke festivalene og museenes publikumstall og stedene som reisemål og til å rette oppmerksomheten mot Russland som marked, sier Helleland.

- Utvikling av norsk-russisk kultursamarbeid er krevende, så det er naturlig at det er de større aktørene som stiller sterkest, og som vil kunne bidra bredest til utviklingen av samarbeidet. Støttemottakerne har gode forutsetninger for å bygge opp gode, varige strukturer og prosesser for samarbeid over grensene, sier Helleland.

Midlene går til aktiviteter som aktørene ikke har mulighet til å sette av ressurser til innenfor de ordinære rammene sine.

Departementet har lyst ut midler til utvikling av norsk-russisk kultursamarbeid på områdene i to separate utlysninger med søknadsfrist 6. juni. Prosjektmidlene tildeles for hele treårsperioden med forbehold om Stortingets vedtak for 2017 og 2018.

 

Disse aktørene får midler i denne treårsperioden:

Museene i Finnmark, tilskudd 2016 kr 750 000
Har mål om å skape felles faglig plattform for museene i Nord-Norge og Nordvest-Russland og etablere et samarbeid som kan gi varig effekt. 

Pikene på broen, tilskudd 2016 kr 600 000
Vil tilrettelegge for tettere samarbeid mellom festivalarrangører, styrke Barents Spektakel som møteplass og styrke og utvide egne nettverk også med tanke på å bistå andre festivaler.

Riddu Riððu, tilskudd 2016 kr 100 000
Vil bygge nettverk gjennom møter med eksisterende og nye samarbeidspartnere gjennom hele året. Festivalen ønsker å bidra til utvikling av urfolksfestivaler i Russland, bl.a. gjennom Riddus programområde Årets nordlige folk.

Tromsø internasjonale filmfestival, tilskudd 2016 kr 400 000
Målet er å ta steget fra å ha et kontaktnett med mange bilaterale partnere til å bygge et bærekraftig nettverk som favner om nordområdene som helhet, med TIFF som pådriver. Vil bruke dette til å styrke sin posisjon som regionens viktigste aktør på filmfeltet, både for publikum og bransje.

UKM Troms, tilskudd 2016 kr 350 000
I samarbeid med UKM Finnmark og UKM Nordland ønsker de å utvikle program der internasjonale prosjekter skal få en plass i festivalutviklingen, primært norsk-russisk samarbeid. Har arbeidet med festivalutvikling og festival­sam­arbeid på norsk og russisk side gjennom flere prosjekter.

Midt-Troms museum, tilskudd 2016 kr 200 000
Ønsker å utvikle samarbeidet med Museer i Arkhangelsk. Har tidligere erfaring med samarbeidsprosjekter med Russland.

Museum Nord, tilskudd 2016 kr 250 000
Mål om å videreutvikle konsepter for samarbeid mellom norske og russiske museer. Ønsker å fokusere på formidling og markedsarbeid.