Historisk arkiv

Nyheter

Endring i rundskriv om Omdisponering og deling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Rundskriv M/1-2013 - Omdisponering og deling - kapittel 6.2 er endret slik at definisjonen av begrepene dyrka og dyrkbar jord i jordloven § 9 er oppdatert i tråd med kartsystemene AR5 og FKB Dyrkbar Jord.

Rundskriv M-1/2013 kapittel 6.2. omtaler begrepene dyrka og dyrkbar jord og hvordan de skal forstås. Rundskriv M-1/2013 viste tidligere til definisjonene i Økonomisk Kartverk. I dag er disse definisjonene oppdatert og videreført i kartsystemene AR5 og FKB Dyrkbar Jord.

Definisjonen av fulldyrka og overflatedyrka jord i ØK tilsvarer definisjonen i AR5. Begrepet gjødsla beite ble erstattet av begrepet innmarksbeite i ØK i 2001.  Det samme begrepet brukes i AR5. Begrepet innmarksbeite dekker i all hovedsak det samme som gjødsla beite gjorde etter de tidligere definisjonene. Forskjellen består i det vesentlige i at AR5 tar utgangspunkt i jordas tilstand, mens den tidligere definisjonen av gjødsla beite tok utgangspunkt i bruken. Definisjonen dyrkbar jord er definert i kartsystemet FKB Dyrkbar Jord, og bygger på definisjonen i ØK.

Begrepene dyrka og dyrkbar jord i jordloven § 9 må forstås i henhold til gjeldende terminologi som i dag fremgår av AR5 og datasettet Dyrkbar jord.