Historisk arkiv

Reindrifta i 2020

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Rapporten om ressurssituasjonen i reindriftsnæringa for 2019/2020 er nå tilgjengelig. Den forteller at næringa hadde 214 000 rein ved siste telling i 2020.

De mest produktive reinbeitedistriktene i Øst- og Vest-Finnmark har de fem siste årene slaktet like intensivt som de mest produktive distriktene i Sør-Trøndelag og Hedmark. Disse distriktene er preget av relativt høye slaktevekter og intensivt uttak av både okse- og simlekalv.

Rein på vinterbeite.
Rein på vinterbeite. Foto: Tom Gustavsen/Markesdutvalget for reinkjøtt

Normalt slakteuttak i 2019 – ga 1600 tonn kjøtt

Vurdert ut fra slakteuttak var reindriftsåret 2019/2020 et normalår. Det ble slaktet nesten 75 tusen dyr, noe som ga nesten 1600 tonn kjøtt. Kautokeino østre sone og Troms slaktet noe mer enn vanlig. I Øst-Finnmark slaktet de omtrent som vanlig, mens resten av områdene slaktet noe under snittet for de siste 12 årene.

Årlig uttak av slaktedyr er avhengig av kalvetilgangen, tap av dyr og hvor mange dyr reineier beholder til livdyr. Utvelgelsen av slakterein med hensyn til antall og type dyr er den viktigste beslutningen den enkelte reineier gjør i løpet av driftsåret. De valg som her foretas har konsekvenser for framtidig avl, struktur på flokken, innvirkning på tap ved at tapsutsatte dyregrupper slaktes og dermed også vedkommende reineiers framtidige inntekt.