Forsiden

Historisk arkiv

100 millioner til innovasjon i det offentlige

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Kommuner, helseforetak og direktorater får nå tilsammen 100 millioner kroner for å løse store samfunnsutfordringer. Pengene går til innovasjon og nye løsninger.

Fire av prosjektene skal gi en tryggere og mer effektiv vannforsyning, men også håndtering av snø i innlandet, og videooverføring ved nødsamtaler får pengestøtte (se fylkesoversikt nederst i saken). Fem prosjekter får mellom 10 og 14 millioner kroner. I tillegg får ni prosjekter 250 000 kroner hver til å gjennomføre forprosjekter.

- Her ser vi at det offentlige tenker nyskapende og smart når de skal utvikle nye løsninger for fremtiden. Det er nettopp det vi trenger når vi skal løse store samfunnsutfordringer. Derfor er det viktig at det offentlige satser på forskning og innovasjon, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Som stor innkjøper kan offentlig sektor gjennom innovative anskaffelser og innovasjonspartnerskap levere nyskapende tjenester i samarbeid med privat sektor. Det kan gi gode løsninger for små og store kommuner, både i byene og i distriktene, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

 

FAKTA Innovative offentlige anskaffelser

  • I 2019 gir Innovasjon Norge og Norges forskningsråd 100 millioner kroner til innovasjon i det offentlige etter oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet (ca 76 millioner kroner) og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (ca 24 millioner kroner).
  • En innovativ offentlig anskaffelse er et offentlig-privat partnerskap der norske kommuner og etater går sammen med næringslivet for å utvikle helt nye løsninger på dagens og fremtidens utfordringer (se konkrete eksempler i fylkesoversikten under).
  • Det er tredje gang det lyses ut penger til såkalte innovasjonspartnerskap. Ni slike prosjekter pågår fortsatt etter å ha fått støtte i 2017 og 2018. Nytt i år er at det også tildeles penger til såkalte før-kommersielle anskaffelser.
  • I tillegg til pengestøtten vil de utvalget prosjektene også få rådgiving og kompetanse fra Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Nasjonalt program for leverandørutvikling og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).
  • Finansieringen skal i hovedsak gå til å dekke leverandørers utviklingskostnader.

Innovative offentlige anskaffelser som får pengestøtte i 2019:

Bærum kommune – Overvannshåndtering 
Region: Viken
Tema: Vann og avløp
Prosjekt: Det er økende utfordringer knyttet til avrenning og håndtering av overvann både i terreng og ledningsnett på grunn av økende urbanisering og klimaendringer. Bærum kommune ønsker nye løsninger for avløps- og overvannshåndtering i fortettede byforsteder. (Tildeles: 14 millioner kroner)

Innlandet – Gjøvik, Hamar, Ringsaker og Lillehammer kommune – Snø til besvær
Region: Oppland 
Tema: Smart city
Prosjekt: Store snøfall fører til store utfordringer når det gjelder brøytevirksomhet. Kommunene i innlandet ønsker å utvikle nye løsninger for håndtering av snø.  (Tildeles: 14 millioner kroner)

Vestre Viken Helseforetak – Videobasert dialog
Region: Viken
Tema: Helse
Prosjekt: Et stort behov for å bedre å kunne følge opp de som ringer til Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK). Vestre Viken ønsker teknologi for videobasert dialog mellom AMK og innringer.  (Tildeles: 10 millioner kroner)

St. Olavs hospital – Psykisk helsevern
Region: Trøndelag
Tema: Helse
Prosjekt: Stor variasjon, manglende kvalitetssikring og kostbare ordninger for utdanning av klinisk kompetanse gjør opplæringen utfordrende. St. Olavs hospital ønsker å bruke nye teknologi og nye løsninger for å øke kompetansen på kliniske ferdigheter innen psykisk helsevern.   (Tildeles: 10 millioner kroner)

Sykehuset Østfold – Prøvetakning i hjemmet
Region: Viken
Tema: Helse
Prosjekt: Helsesektoren står ovenfor betydelig kapasitetsutfordringer i tiden fremover. Sykehuset Østfold ønsker å møte disse utfordringene ved å tilby nye metoder for medisinsk avstandsoppfølging/behandling fra hjemmet. (Tildeles: 10,5 millioner kroner)

Trondheim kommune - Fornyelse av vannrør
Region: Trøndelag
Tema: Vann og avløp
Prosjekt: I årene fremover står norsk vannsektor ovenfor en stor utfordring med tanke på fornyelse av ledningsnettene som forsyner Norge med drikkevann. Trondheim kommune ønsker å utvikle løsninger for gravefri renovering av ledningsnettet. (Tildeles: 250 000 kroner)

Bergen kommune - Bedre småskala renseanlegg
Region: Hordaland
Tema: Vann og avløp
Prosjekt: Vann- og avløpssektoren står for et høyt energiforbruk og renseanleggene for betydelig utslipp. Bergen kommune ønsker å utvikle og få kunnskap om kompakte energieffektive og miljøpositive anlegg som tåler store variasjoner i vannmengder med tanke på økende vannmengder på grunn av klimaendringer. (Tildeles: 250 000 kroner)

Miljødirektoratet – automatisk overvåkning av vannkvalitet
Region: Oslo
Tema: Miljø
Prosjekt:. Prosjektet skal utvikle verktøy for automatisk miljøovervåking ved bruk av miljø-DNA i ferskvann for tidlig oppdagelse og varsling. Tidlig varsling innebærer at potensielt skadelige organismer oppdages på et så tidlig tidspunkt at det er mulig å sette i gang tiltak for å forhindre/begrense skaden. (Tildeles: 250 000 kroner)

Bærum kommune - eiendom
Region: Viken
Tema:
Miljø
Prosjekt:
Avfallsproduksjon på byggeplasser er et stort problem Det fører til store utslipp fra produksjon og avfallshåndtering, forsøpling og ressursbruk. Bærum kommune ønsker en bærekraftig løsning som gjør at entreprenørene ikke kjøper mer materialer enn det de har behov for. (Tildeles: 250 000 kroner)

Stranda kommune i samarbeid med Møre og Romsdal Fylkeskommune 
Region: Møre og Romsdal
Tema:
Energi
Prosjekt:
Det er store utfordringer knyttet til utslipp fra turistferjer i Geirangerfjorden. Stranda kommune ønsker å bidra til å utvikle nye utslippsfrie løsninger for ferjer. Løsningene skal i hovedsak knyttes opp mot hydrogen med utgangspunkt i småkrafteverk. (Tildeles: 250 000 kroner)

Nord Gudbrandsdalen – Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Dovre og Lesja kommune
Region: Oppland
Tema: Miljø
Prosjekt: Klimaendringene fører til hyppigere forekomst av flom på grunn av voldsomt vær og nedbør. Kommune i Nord-Gudbrandsdalen ønsker å utnytte ny teknologi for å kunne gi bedre varsler og prediksjoner for flom. (Tildeles: 250 000 kroner)

Arkivverket – Digitalisering/effektivisering av offentlig sektor
Region:
Nasjonalt
Tema:
Digitalisering/effektivisering av offentlig sektor
Prosjekt:
Prosjektet skal utvikle ny løsning for bedre og mer effektiv forvaltning. Løsningen skal automatisere og integrere arkiv med eksisterende systemer gjennom å utnytte dagens teknologiske mulighetsrom. Målet er løsninger som gjør det mulig å identifisere, hente ut og ta vare på dokumentasjon slik at ansatte i offentlig forvaltning ikke trenger å bruke tid på arkiv. (Tildeles: 250 000 kroner)

Avfall Sør AS – Sirkulærøkonomi/gjenvinning
Region:
Agder
Tema:
Fra avfall til ressurs
Prosjekt:
Returnert trevirke er et sammensatt avfall av forskjellige treslag, dimensjoner, forekomster av overflatebehandling, lim, impregnering, metaller, plast og andre forurensninger. Dette har gjort materialgjenvinning krevende. I prosjektet skal man gjenvinne returtre og annet avfall til produksjon av trepolymerkompositter, som kan brukes til for eksempel produksjon av møbler.  (Tildeles: 250 000 kroner)

Statens vegvesen – Ny sveisemetode
Region:
Nasjonalt
Tema:
Broproduksjon/sveiseteknologi
Prosjekt:
Prosjektet ønsker å produsere stålbru(er) på en mer kostnadseffektiv og miljøvennlig måte sammenlignet med eksisterende metoder. (Tildeles: 250 000 kroner)