Historisk arkiv

Oppdatert versjon 23.12.2022

Strammer inn kongekrabbe-reglene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Fra neste år blir det forbud mot salg av kongekrabbe fra mobile kjøpestasjoner. Målet er å unngå ulovlig salg og bedre dyrevelferden. I tillegg blir det strengere bostedskrav for fiskerne.

– Risikoen for ulovlig omsetning og landinger av kongekrabbe knyttes i stor grad til mobile kjøpestasjoner. En stor andel av næringsaktørene ønsker et forbud, med en mulighet til dispensasjon. Innstrammingen vi nå innfører vil forebygge ressurskriminalitet, og gi bedre dyrevelferd, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Kan få dispensasjon

Nærings- og fiskeridepartementet har vedtatt regulering av kongekrabbefisket i det kvoteregulerte område i Øst-Finnmark (øst for 26 grader øst ) i 2021. Det innføres flere endringer i reguleringen.  

Fra 1. mars blir det innført forbud mot mobile kjøpestasjoner. Det blir mulig å søke dispensasjon der det er lang avstand til nærmeste fiskemottak. Dispensasjonen skal legge til rette for de som har lang avstand til nærmeste fiskemottak. Vilkårene skal utarbeides i samarbeid mellom Fiskeridirektoratet og næringen.

Strengere bostedskrav

Det stilles krav om at fartøyeier må ha vært bosatt i Finnmark siste 24 måneder, og fortsatt er bosatt der, for å kunne delta i åpen gruppe for fangst av kongekrabbe. I dag er kravet til tidligere botid kun 12 måneder. Denne innstrammingen vil gjøre det vanskeligere å omgå kravet om bosted i Finnmark og enklere for forvaltningen å føre kontroll.

Øker tillatt bifangst

Tillatt bifangst av kongekrabbe øker fra 1 til 3 prosent. Dette gjelder fiske med bunngarn eller bunnlinje fra et merkeregistrert fartøy hvor eier av fartøyet og høvedsmannen er ført i fiskermanntallet

– Å tillate mer bifangst gjør at de som er plaget av kongekrabben får mulighet til også å høste mer av ressursen. Økningen vil bety en forskjell for de mest berørte fiskerne, sier fiskeri- og sjømatministeren.

Omsetningskravet og differensiering på blad A og blad B

Det innføres en endring i kvotenivå for fiskere som har fiske som binæring (blad A) og de som har fiske som hovednæring (blad B) i fiskermanntallet. Fiskere på blad A får 50 prosent av kvoten til fiskere på blad B på alle kvotetrinn. Endringen vil tre i kraft fra 2022, for å gi fiskere mulighet til å innstille seg på denne endringen.

- Denne endringen tilgodeser de som har fiske eller fangst i havet som hovednæring større kvote, enn de som har eller fiske eller fangst som binæring. Dette har blitt påpekt fra organisasjonene som et viktig prinsipp, sier Ingebrigtsen.

Kravet til omsetning fra annet fiske for å oppnå full kongekrabbekvote vil som tidligere meldt fremdeles være 200 000 kroner i 2021. De øvrige nivåene ligger også fast.

– Omsetningskravene er blitt mye diskutert. Vi må nå ta en fot i bakken før endringer innføres. Det er naturlig å ta utgangspunkt i de innspillene som har kommet i høringen. Dette må gjøres i samsvar med føringer som eventuelt kommer fra Stortinget, sier Ingebrigtsen.

Kvoter og avsetninger

Fartøy med adgang til å fiske i det kvoteregulerte området kan fangste og lande 1629 tonn hankrabber og 120 tonn hunkrabber. Av totalkvoten hannkrabber er 181 tonn avsett til skadde hannkrabber i det kvoteregulerte området i 2021. Det er satt av  13 tonn hannkrabber til turistfiske, 1 tonn hannkrabber til fritidsfiske og 2 tonn til forskingsformål.

I 2021 er totalkvoten for kongekrabbe fastsatt til 1810 tonn.  Det er satt av 30 tonn av totalkvoten til en ungdomsfangstordning med mål om å rekruttere unge til fiskeriyrket.

-Vi må se på flere muligheter for å skape arbeidsplasser og å gjøre distriktene attraktive for de unge, og her tror jeg også kongekrabben kan ha en rolle. Hvordan rammene for en slik ordningen skal være vil jeg be Fiskeridirektoratet sende på høring i januar, sier Ingebrigtsen.

Stenger fra 1. april

I 2020 ble det innført en stengingsperiode i det kvoteregulerte området i april måned av hensyn til at kongekrabben gjennomgår en lengre periode med skallskifte. Stengingsperioden vil gjelde både for kommersielt fiske og for turistfiske. Denne stengningen trer i kraft 1. april 2021.