Historisk arkiv

Nye ordninger for å fornye offshore- og nærskipsflåten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Kondemneringsordningene skal bidra til å fornye den norske skipsflåten med flere klimavennlige skip. Nå utvider regjeringen ordningen til offshoreskip, i tillegg til at det opprettes et kondemneringstilskudd på to millioner kroner per foretak.

– Den norske maritime sektoren leder an i utviklingen av grønn skipsfart. Det er bra både for klimaet og arbeidsplasser langs kysten, men det trengs fortsatt et krafttak for å sikre at utviklingen sprer seg til flere skipsfartssegmenter. Ordningene som det nå kan søkes på vil være et bidrag til det grønne skiftet i offshoresektoren, sier næringsminister Iselin Nybø (V). 

150 millioner kroner til grønn skipsfart

I 2020 lanserte regjeringen kondemneringsordningen for skip i nærskipsfart. Nå etableres et tilsvarende tilbud rettet mot offshoreskip. Ordningen gir tilskudd til miljøinvesteringer i offshoreskip og forutsetter at det kondemneres et skip. Det er satt av 150 millioner kroner til ordningen i 2021. 

I tillegg opprettes et kondemneringstilskudd på om lag 2 millioner kroner. Det stilles ikke krav om investeringer for å motta tilskuddet. Kondemneringstilskudd kan gis for skip i nærskipsfart og for offshoreskip.

– Regjeringen har en ambisjon om å redusere CO2-utslippene fra innenriks sjøfart og fiske med 50 prosent innen 2030. For å nå dette målet vil det være nødvendig å redusere utslipp fra både nærskipsflåten og offshoreflåten. Kondemneringstilskuddet vil derfor være et positivt bidrag i omstillingen av landets skipsfart, Iselin Nybø (V). 

Støtte kan gis til:

Kondemneringsordningen for offshoreskip

  • Ved kondemnering av et offshoreskip kan det gis tilskudd for investeringer i lav- og nullutslippsløsninger i et eksisterende offshoreskip.
  • Skipet som det gjøres miljøinvesteringer i må eies av rederiet som søker tilskudd eller kjøpes inn fra et norsk foretak.
  • Som hovedregel vil 40 % av merkostnaden til en miljøinvestering kunne gis som støtte gjennom ordningen. Støtten til små- og mellomstore bedrifter, og til bedrifter i distriktsområder kan være noe høyere. Støtte til det enkelte prosjekt i kondemneringsordningen for offshoreskip vil følge reglene i det alminnelige gruppeunntaket (GBER) i statsstøttereglene.

Kondemneringstilskudd for skip

Det er et vilkår for å motta kondemneringstilskudd at det kondemneres et skip. I henhold til statsstøtteregelverket kan det gis tilskudd på rundt 2 millioner kroner (200 000 euro) per foretak over tre år (bagatellmessig støtte). Foretak kan motta investeringsstøtte fra kondemneringsordningene i tillegg til bagatellmessig støtte. Det stilles følgende krav til skipet som skal kondemneres.

  • For lasteskip gjelder at norskregistrert foretak skal ha eid fartøyet som kondemneres i minst 12 måneder forut for søknadstidspunktet. Som hovedregel må kondemneringsfartøyet være eldre enn 20 år. Det er et krav at kondemneringsfartøyet har drevet virksomhet mellom norske havner eller mellom norske og europeiske havner de 12 siste måneder før søknad om tilskudd.
  • For offshoreskip gjelder at skipet som kondemneres skal være eid av norsk registrert foretak de siste 12 måneder før søketidspunkt og hatt virksomhet i petroleumsvirksomhet i Nordsjøområdet, eller ligget i opplag innenfor norsk grunnlinje, de siste 12 måneder før søknad om tilskudd.

Les mer