Historisk arkiv

Grønn, lønnsom skipsfart

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Norge skal fortsatt være en betydelig og stolt sjøfartsnasjon. Med klima- og miljøvennlige skip. Det skal være vårt kjenningsmerke.

"(…) skipet er det høyeste symbol på menneskets fremdrift, vilje og besluttsomhet. Et skip går frem, selv i mørkeste natten, selv når alle stjerner er slukket."

(Agnar Mykle - Lasso rundt fru Luna)

Langs hele norskekysten finner vi sterke, maritime miljøer - fra Oslofjorden til Kirkenes. Næringen sysselsetter over 80 000 personer, og skaper verdier for 89 milliarder kroner. Norsk maritim næring har over tid utviklet seg til å bli en av verdens mest komplette maritime miljøer. Norskkontrollert flåte rangerer som verdens femte største målt i flåteverdi, og åttende største målt i tonnasje.

Skipsfarten vil spille en viktig rolle for å oppnå nasjonale og globale utslippsmål. Regjeringen vil sette fart i en storstilt omstilling i norsk skipsfart for å redusere klimagassutslipp. Ambisjonene er høye. Innen 2030 skal vi halvere utslippene fra innenriks sjøfart og fiske. Det krever økt innovasjon og investeringer i hele den maritime verdikjeden, og et forsterket internasjonalt samarbeid. Det handler om energieffektivisering, om å utvikle og ta i bruk lav- og nullutslippsteknologi og erstatte fossilt drivstoff. Å satse på grønn skipsfart gir mening: Det vil både bidra til at vi når våre klimamål, og samtidig skape nye, lønnsomme arbeidsplasser. Norsk skipsfart leder an internasjonalt, men verden står fortsatt på startstreken for den grønne omstillingen. Derfor vil regjeringen legge frem den første stortingsmeldingen om maritim næring, på 15 år.

Regjeringen vil at alle fartøysegmenter skal få hjelp til å ta i bruk lav- og nullutslippsløsninger. Når det gjelder ferger, har utviklingen gått raskt. I 2015 ble Ampere, verdens første helelektriske bilferge satt i rute på Sognefjorden. I løpet av 2020 vil 26 fergesamband være elektrifiserte. Dette innebærer 50 ferger med batterier om bord, og rundt 70 ferger i 2022. Miljøkrav i offentlige fergeanbud har vært en viktig pådriver i utviklingen. Nå vil vi skru opp tempoet i de andre fartøysegmentene.

Regjeringens arbeid med klima- og miljøvennlig skipsfart følger flere spor. I 2020 etablerte vi nye tiltak for videre grønn omstilling i skipsfarten, herunder kondemneringsordningen for nærskipsfart og låneordning for nærskipsfart og fiskefartøy. I tillegg styrket vi arbeidet til Grønt skipsfartsprogram og støttet fylkeskommunenes arbeid med lav- og nullutslippsfartøy. Alle disse støtteordningene vil vi videreføre i 2021-budsjettet. Tiltakene utgjør i sum over 800 millioner kroner. Andre aktuelle virkemidler er skatter og avgifter, støtte til FoU, tilskudd, regelverksutvikling og offentlig-privat samarbeid.

I tillegg vil regjeringen innføre følgende nye tiltak:

  • Innføre lav- og nullutslippskriterier i nye anbud for fergesamband der det ligger til rette for det, i løpet av 2023.
  • Innføre lav- og nullutslippskriterier i nye anbud for hurtigbåter der det ligger til rette for det, i løpet av 2025.
  • Innføre krav om lav- og nullutslippsløsninger for servicefartøy i havbruksnæringen med en trinnvis innfasing fra 2024, der forholdene ligger til rette for det.
  • Innføre omsetningskrav for biodrivstoff i skipsfart fra 2022.
  • Innføre klimakrav i offentlige innkjøp i 2023.
  • Vi vurderer også nye krav for driftsfartøy i petroleumsproduksjon med innfasing av disse fra 2022.

Evnen til å utvikle og ta i bruk grønn skipsteknologi vil påvirke muligheten til å hevde seg i det internasjonale markedet fremover, både for rederier, teknologileverandører og hele den maritime næringen. Satsingen på grønn skipsfart kan også spille en nøkkelrolle i gjenreising og utvikling av en mer bærekraftig økonomi etter Covid-19-utbruddet.

Regjeringen står fast ved ambisjonen om en halvering av utslippene fra innenriks sjøfart og fiske fra 2005 til 2030, og vil videreutvikle og ved behov utrede nye virkemidler for å nå ambisjonen om halvering av utslippene fra innenriks skipsfart.

Vi kommer begge fra Vestlandet. Når vi retter blikket ut mot horisonten i vest, ser vi, dag som natt, en jevn, saktegående strøm av frakteskip, containerskip, trålere, oljetankere og andre skip, som seiler langs leden nordover langs norskekysten, eller sørover mot kontinentet – og ut i verden.

Norge skal fortsatt være en betydelig og stolt sjøfartsnasjon. Med klima- og miljøvennlige skip. Det skal være vårt kjenningsmerke.