Historisk arkiv

Boligselskap får alle fordelene ved å være plusskunder

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Etter Stortingsdebatten om Endringer i energiloven (skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet mv.) har departementet mottatt flere spørsmål rundt boligselskaps mulighet til å bli plusskunde og fellesmåling. Departementet vil derfor presisere at kravet fra 2010 om individuell måling av boenheter fortsatt gjelder.

I innstilling fra energi- og miljøkomiteen (Prop. 35 L (2015-2016) står det følgende om plusskunder: «Flertallet mener derfor det er avgjørende at boligselskaper sikres retten til å etablere fellesmålere som plusskunder om det skal sikres lønnsom utrulling av større distribuert produksjon av fornybar elektrisitet.».

- Jeg ønsker i likhet med komiteens flertall å legge til rette for at også boligselskap kan få alle fordelene ved å være plusskunder når de investerer i produksjon av fornybar elektrisitet, sier Olje- og energiminister Tord Lien.

Det er ikke nødvendig å reversere kravet om individuell måling av boenheter for å legge til rette for dette. NVE har i samråd med Statnett utarbeidet en løsning som sikrer at kunder i boligselskap blir målt og avregnet hver for seg, samtidig som de får fellesmålt produksjonen og fordelt den på alle abonnentene i boligselskapet. Denne ordningen vil være på plass fra 20. februar 2017. Denne løsningen ivaretar energi- og miljøkomiteens ønske om å sikre lønnsom utrulling av større distribuert produksjon av fornybar elektrisitet, også i boligselskap.