Historisk arkiv

Konsesjon til Hålogaland Kraft AS for bygging av Jotind kraftverk 1 og 2

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Hålogaland Kraft AS har i dag fått konsesjon til å bygge kraftverkene Jotind 1 og Jotind 2 med tillatelse til regulering og overføring av Spannbogvatnet på Tjeldøya i Tjeldsund kommune i Nordland. Det er også gitt tillatelse til å bygge en kraftledning frem til eksisterende 22 kV nett. Kraftverkene vil levere kraft tilsvarende om lag 1200 husstander.

- Utbyggingen vil bidra positivt med produksjon av fornybar energi på om lag 24 gigawattimer per år. Nærmere 60 prosent av produksjonen vil være magasinerbar vinterkraft. I motsetning til kraftverk uten reguleringsmagasin, vil Jotindverkene langt på vei kunne styres for å ivareta kraftleveransene tilpasset strømkundenes forbruk til enhver tid, sier olje- og energiminister Tord Lien (FrP).

Hensynet til landskap og biologisk mangfold er ivaretatt, blant annet ved å pålegge minstevannføring i Gammelmølnelva. Det er også fastsatt en rekke avbøtende tiltak for å ivareta hensynet til utøvelsen av reindriften i størst mulig grad.