Historisk arkiv

Verdien av SDØE er beregnet til 810 milliarder kroner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE) er per 1.1.2016 verdsatt til 810 milliarder kroner. Det viser en verdivurdering Rystad Energy har utført på oppdrag fra Olje- og energidepartementet.

-          SDØE-porteføljen er en stor og langsiktig portefølje som representerer enorme verdier for staten og det norske folk. Kontantstrømmen gir store tilskudd til Statens pensjonsfond utland og er en viktig bidragsyter til den norske velferdsstaten, sier olje- og energiminister Tord Lien.

I likhet med resten av petroleumsnæringen blir SDØE-porteføljen påvirket av endrede markedsforhold. Spesielt har forventningene til framtidig pris for olje og gass stor påvirkning på verdsettelsen av porteføljen. I 2014 anslo Rystad Energy at verdien av SDØE porteføljen var 1 234 milliarder kroner. Endring av Rystad Energy sine makroforutsetninger har medført et lavere verdianslag for porteføljen i 2016. Siden porteføljen består av flere store gassfelt, er den reduserte gassprisforventningen den største enkeltårsaken til nedgangen i porteføljeverdi fra 2014 til 2016.

-          Statens andeler på norsk sokkel blir som resten av næringen påvirket av lavere priser. Olje -og gassindustrien har vært og er i en krevende periode, men dette er en langsiktig industri. Som rapporten viser, vil Norge nyte godt av en betydelig kontantstrøm fra SDØE porteføljen i mange år fremover, sier statsråd Tord Lien.

Verdivurderingen av SDØE-porteføljen er en del av Olje- og energidepartementets oppfølging av SDØE og Petoro AS. Petoro ivaretar SDØE på vegne av staten.

Verdivurdering av Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE), 2016.pdf