Historisk arkiv

TFO 2018: Svært stor interesse for leting etter olje og gass på norsk sokkel

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet har mottatt et meget høyt antall søknader om nye leteområder i konsesjonsrunden Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2018.

- At oljeselskapene viser så stor interesse for leting på norsk sokkel er viktig for framtidig verdiskaping, arbeidsplasser og statlige inntekter fra Norges største og viktigste næring. Det er derfor svært gledelig at vi også i år har mottatt et meget stort antall søknader fra et bredt mangfold av selskaper, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (FrP).

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) er den årlige konsesjonsrunden for de best kjente leteområdene på norsk sokkel, og omfatter store deler av de tilgjengelige leteområder.

Stor interesse

Den store interessen for nye utvinningstillatelser fortsetter også i år. Ved søknadsfristens utløp 4. september hadde Olje- og energidepartementet mottatt søknader fra til sammen 38 ulike selskaper om nye tildelinger. De 38 selskapene utgjør et bredt mangfold – fra de store internasjonale oljeselskapene til de mellomstore selskapene og de mindre leteselskapene. Både antallet selskaper som søkte og det totale antallet søknader er nesten like høyt som i fjorårets rekordrunde.

- Forutsigbare og stabile rammebetingelser og en aktiv arealtildelingspolitikk er to viktige hovedpilarer i regjeringens petroleumspolitikk. Den høye interessen for konsesjonsrundene de siste årene viser tydelig at regjeringens petroleumspolitikk fungerer, fortsetter olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg.

TFO-området utvides etter hvert som den geologiske kunnskapen i områder på norsk sokkel økes. Det forhåndsdefinerte området ble betydelig utvidet både i Norskehavet og i Barentshavet i forbindelse med denne konsesjonsrunden. Det er kommet inn interessante søknader både i det nylige utvidede området og i de øvrige delene av TFO-området i årets konsesjonsrunde.

TFO 2018 ble utlyst 9. mai 2018. Det tas sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser i de utlyste områdene i begynnelsen av 2019. 

Mer informasjon ligger under TFO 2018. Her finnes også kart over de utlyste områdene. 

Bakgrunn:

Den første konsesjonsrunden på norsk sokkel ble gjennomført i 1965. Aktiviteten startet i Nordsjøen mens utforskningen i områder i Norskehavet og i Barentshavet startet 15 år senere. Vi har således snart over 40 års erfaring med petroleumsvirksomhet i alle norske havområder.

Om lag 170 000 personer er i dag direkte eller indirekte involvert i petroleumsvirksomheten. Kompetansen og konkurransekraften i næringen gir positive ringvirkninger også til andre næringer. Siden det første oljefunnet har virksomheten bidratt med 14 000 mrd. kroner i verdiskaping, og har gitt staten en netto kontantstrøm på over 5 000 mrd. kroner de siste 15 årene. Statens netto kontantstrøm i 2017 fra petroleumsvirksomheten var på 168 mrd. kroner. I 2018 utgjør bruken av oljeinntekter over statsbudsjettet over 174 000 kroner for en familie på fire.

Tildeling av nytt leteareal skjer gjennom to likestilte konsesjonsrunder. Nummererte runder foregår i de minst kjente leteområdene – det vil i praksis si dyphavsområdene i Norskehavet og betydelige deler av Barentshavet, jf. vedlagte kart. Areal i de mest kjente leteområdene tildeles i TFO-rundene som skjer årlig. Som følge av at leteaktivitet har pågått i tiår er størstedelen av Nordsjøen, store deler av Norskehavet og stadig større del av Barentshavet i dag omfattet av TFO-rundene.

Den eneste forskjellen i saksbehandlingen mellom nummererte runder og TFO-runder er hvordan myndighetene fastsetter hvilket areal selskapene kan søke på. I nummererte konsesjonsrunder skjer dette etter innspill fra selskapene (nominasjon) som gir myndighetene et best mulig grunnlag for å utlyse de områdene som gir mest mulig informasjon om geologien regionalt og dermed effektiv utforskning. Dette er ikke nødvendig for TFO-rundene der problemstillingen er å påvise ressurser tidsmessig riktig for utnyttelse av eksisterende og planlagt infrastruktur i området.

Petroleumsvirksomhet på norsk sokkel skjer med høyeste standard innen helse, miljø og sikkerhet. Leting, utbygging og drift skjer med lave utslipp til luft. Klimagassutslippene er omfattet av EUs kvotesystem (ETS). I tillegg betales det høy CO2-avgift. Denne politikken gir selskapene økonomisk egeninteresse i å redusere sine utslipp.

Sikkerhetsnivået i næringen er høyt, og normal leteaktivitet, utbygging og drift har ingen påviselige effekter på naturmiljøet.

Mulig skade på naturmiljøet er begrenset til større akuttutslipp av olje. Sannsynlighet for en oljeutblåsning er meget lav, og beregnet til en utblåsning for hver 7043 letebrønn. På norsk sokkel bores det til sammenligning årlig +/- 50 letebrønner. Det har vært få større utslipp av råolje på norsk sokkel. Det stilles krav til oljevernberedskap for å redusere konsekvensene hvis utslipp skulle skje. Det har ikke vært uhellsutslipp av olje på norsk sokkel som har nådd kysten gjennom 50 år med oljeaktivitet, og det er ikke påvist skade på havmiljøet av de utslipp som har skjedd.

Listen over selskaper som har søkt:

 • Aker BP ASA
 • A/S Norske Shell
 • Capricorn Norge AS
 • Chrysaor Norge AS
 • Concedo ASA
 • ConocoPhillips Skandinavia AS
 • DEA Norge AS
 • DNO Norge AS
 • Dyas Norge AS
 • Edison Norge AS
 • Eni Norge AS
 • Equinor Energy AS
 • Faroe Petroleum Norge AS
 • Idemitsu Petroleum Norge AS
 • Ineos E&P Norge AS
 • INPEX Norge AS
 • Lime Petroleum AS
 • Lundin Norway AS
 • M Vest Energy AS
 • MOL Norge AS
 • Neptune Energy Norge AS
 • OKEA AS
 • OMV (Norge) AS
 • Pandion Energy AS
 • Petrolia NOCO AS
 • PGNiG Upstream Norway AS
 • Point Resources AS
 • Repsol Norge AS
 • RN Nordic Oil AS
 • Skagen44 AS
 • Source Energy AS
 • Spirit Energy Norge AS
 • Suncor Energy Norge AS
 • Total E&P Norge AS
 • Tyr Exploration AS
 • VNG Norge AS
 • Wellesley Petroleum AS
 • Wintershall Norge AS