Historisk arkiv

Konsesjon til ny kraftledning fra Lyse til Fagrafjell

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Statnett SF har i statsråd fått konsesjon til en ny 420 kilovolt (kV) kraftledning fra Lyse transformatorstasjon i Forsand kommune til en ny transformatorstasjon på Fagrafjell i Sandnes og Time kommuner. Statnett har også fått konsesjon til bygging og drift av en ny transformatorstasjon på Fagrafjell. Den totale investeringskostnaden for prosjektet er av Statnett anslått til om lag to milliarder kroner.

- Sikker tilgang til strøm er en bærebjelke i et moderne samfunn. En ny ledning fra Lyse til Fagrafjell og ny transformatorstasjon på Fagrafjell bedrer forsyningssikkerheten og styrker transmisjonsnettet i Sør-Rogaland, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

Den om lag 67 kilometer lange nye kraftledningen vil i hovedsak følge traseen for en eksisterende 132 kV ledning, men vil være større og kraftigere enn dagens ledning.

Samtidig har Lyse Elnett AS fått konsesjon for enkelte nye anlegg og ombygging av eksisterende ledninger.

Fagrafjell transformatorstasjon og ledningene som leder inn til stasjonen, vil berøre et viktig kulturmiljø med mange kulturminner i området Fagrafjell. For å dempe denne konflikten er stasjonstomten for Fagrafjell redusert og justert. En forekomst av kystlynghei som berøres av stasjonstomten, skal kompenseres gjennom skjøtselstiltak i andre områder.

I behandlingsprosessen har det kommet mange løsningsforslag, noe som har bidratt til at forslaget til trasé for ledningen er godt tilpasset allmenne og lokale hensyn.

Ledningen blir godt synlig i landskapet og kan påvirke opplevelsen av kultur- og naturmiljø og friluftsliv/reiseliv. For å redusere de negative virkningene er konsesjonen gitt med vilkår om kamuflering av master, merking av liner for å redusere risikoen for fuglekollisjoner, skånsom skogrydding og utarbeidelse av en miljø-, transport og anleggsplan.

Kart: kraftledning fra Lyse - Fagrafjell
Kart: kraftledning fra Lyse - Fagrafjell. Foto: OED

Les vedtatt kongelig resolusjon her.