Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Høring om TFO 2020 – tildeling i forhåndsdefinerte områder

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet foreslår å lyse ut 36 nye blokker i årets konsesjonsrunde i de geologisk best kjente områdene på norsk sokkel – TFO 2020. Forslaget blir nå sendt på offentlig høring.

- I krevende tider er det viktig å planlegge for framtiden. Jevnlig tilgang på nytt leteareal er avgjørende for å videreutvikle vår største næring og opprettholde aktivitet på norsk sokkel. Tildeling i forhåndsdefinerte områder legger til rette for utforskning av de mest kjent delene av sokkelen og er etterspurt av selskapene, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Hovedmålet i regjeringens petroleumspolitikk er å legge til rette for lønnsom produksjon av olje og gass i et langsiktig perspektiv. Forutsigbare rammevilkår er en viktig del av dette. Å videreføre dagens praksis med jevnlige konsesjonsrunder for å gi næringen tilgang på nye leteareal er derfor en bærebjelkene i regjeringens politikk.

- Vi foreslår å legge 36 nye blokker til TFO-området. Denne gangen er alle de foreslåtte blokkene vest i Norskehavet. Gjennom TFO 2020 legger regjeringen til rette for lønnsom produksjon av olje og gass i et langsiktig perspektiv, fortsetter Bru.

I høringsrunden bes det om innspill knyttet til om det er tilkommet ny, vesentlig informasjon som er relevant for beslutningen om hvor det kan være petroleumsaktivitet siden Stortinget sist behandlet dette spørsmålet.

Gå til høringssiden.

Bakgrunn

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) ble introdusert i 2003 for å legge til rette for tidsriktig utforskning av de geologisk mest kjente delene av sokkelen. I disse områdene går den forventede funnstørrelsen ned. Det letes i stor grad etter mindre funn som ikke kan rettferdiggjøre en selvstendig utbygging, men som kan ha lønnsomhet når de sees i sammenheng med andre funn og/eller kan utnytte eksisterende eller planlagt infrastruktur.

Tidsriktig utforskning av disse områdene er derfor viktig med. Forutsigbarhet om hvilke områder som det er mulig å søke på i TFO og jevnt påfyll av nytt areal er viktig for å oppnå en effektiv utforskning. TFO-runder gjennomføres derfor årlig.

Det foretas ved utlysning en vurdering av om området som er omfattet av ordningen (TFO-området) skal utvides. Det er petroleumsfaglige vurderinger som avgjør om nye områder skal legges til TFO-området. Området utvides etter hvert som nye områder utforskes.

Petroleumsvirksomheten i Norge skjer under strenge krav til helse, miljø og sikkerhet og ivaretakelse av det ytre miljø. Det tillegges stor vekt å sikre god sameksistens med andre næringer.