Historisk arkiv

Samferdselsdepartementet 2006 – 2016

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Endringer i Samferdselsdepartementets organisasjon og endringer knyttet til forvaltningsorganer og selskaper.

1. Endringer i departementets organisasjon

2006

Samferdselsdepartementet var i jubileumsåret 2006 organisert i fire fagavdelinger og en informasjonsseksjon. Avdelingene var organisert i seksjoner som vist i tabellen nedenfor:

 

Plan-,   økonomi- og administrasjons-

avdelingen

Luft-,   post- og teleavdelingen

Veg- og   baneavdlingen

Transportavdelingen

Administrativ   seksjon

 

Post- og   teleseksjonen

Vegseksjonen

Veg- og   sjøtransport- seksjonen

Økonomiseksjonen

 

Luftfartsseksjonen

Baneseksjonen

Miljø-   og kollektiv- transportseksjonen

Planseksjonen

 

 

Trafikksikkerhets-   og beredskapsseksjonen

 

 

Endringer i perioden 2006 – 2016 kan oppsummeres som følger:

2009

I 2009 ble informasjonsseksjonen omdannet til en kommunikasjonsavdeling med sikte på å styrke informasjons- og kommunikasjonsfunksjonen i departementet. Ekspedisjonssjef ble utnevnt 6. mars 2009.

2010

I perioden mai – oktober 2010 ble Samferdselsdepartementets organisasjon gjennomgått med bistand fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Difi trakk fram følgende hovedutfordringer for departementet (Difi-rapport 2010: 13, kap. 1):

  • Sikre et bedre grunnlag for legitimitet og rolleutøvelse utad
  • Styrke sekretariatrollen med tanke på mer langsiktighet i politikkutformingen og mer proaktiv betjening av politisk ledelse
  • Legge til rette for å arbeide i et mer helhetlig transportpolitisk perspektiv

2011

Etter nærmere vurdering av Difi-rapporten ble følgende endringer i departementets organisasjon besluttet:

  • Baneseksjonen ble skilt ut fra Veg- og baneavdelingen og eksisterte en kort periode som egen avdeling (se neste punkt).
  • Transportavdelingen ble avviklet, og det ble etablert en ny kollektivtransport- og baneavdeling med en kollektiv- og yrkestransportseksjon og en baneseksjon.
  • Miljøseksjonen fra den avviklede transportavdelingen ble plassert i Plan-, økonomi- og administrasjonsavdelingen som skiftet navn til Strategi-, miljø og administrasjonsavdelingen
  • Veg- og baneavdelingen skiftet navn til Veg- og trafikksikkerhetsavdelingen

2013

Ved regjeringsskiftet høsten 2013 ble Kyst- og miljøavdelingen i det tidligere Fiskeri- og kystdepartementet flyttet til Samferdselsdepartementet. Det ble i den forbindelse opprettet en ny miljøseksjon ved å slå sammen eksisterende miljøseksjoner i  hhv. Strategi-, miljø- og administrasjonsavdelingen og Kyst- og miljøavdelingen.

2016

Kommunikasjonsavdelingen omdannes til en kommunikasjonsenhet.

Samferdselsdepartementet er pr. 2016 delt inn i følgende avdelinger og seksjoner:

 

Strategi,   økonomi- og administrasjons-

avdelingen

Luft-,   post- og teleavdelingen

Veg- og   trafikksikkerhets- avdelingen

Kollektivtransport   og baneavdelingen

Kyst- og   miljø- avdelingen

Administrativ   seksjon

 

Post- og   teleseksjonen

Vegseksjonen

Kollektiv-   og yrkes- transportseksjonen

Sjøtransport-   seksjonen

Økonomi-seksjonen

 

Luftfarts-seksjonen

Trafikksikkerhets   - og beredskaps-seksjonen

Baneseksjonen

Analyse-   og budsjett- seksjonen

Planseksjonen

 

 

 

 

 

Miljøseksjonen

 

 

 

 

Seksjon   for sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning

 

2. Endringer knyttet til forvaltningsorganer

 

I jubileumsåret 2006 hadde Samferdselsdepartementet ansvar for følgende forvaltningsorganer: Statens vegvesen, Jernbaneverket, Luftfartstilsynet, Post- og teletilsynet, Statens jernbanetilsyn og Statens havarikommisjon for transport.

Endringer i perioden 2006 – 2016 kan oppsummeres som følger:

2008

Statens havarikommisjon for transport fikk utvidet sitt ansvarsområde for undersøkelser av ulykker og hendelser til også å omfatte sjøfart, i tillegg til sivil luftfart, bane og veg.

2012

Vegtilsynet ble etablert i juni 2012 som en egen organisasjonsenhet i Statens vegvesen direkte underlagt vegdirektøren. Tilsynets hovedoppgave er å føre tilsyn med Statens vegvesens arbeid med riksveger. Som et av tiltakene i regjeringens transportreform er det besluttet at Vegtilsynet skal etableres som et eget forvaltningsorgan under Samferdselsdepartementet. Endringen vil skje i løpet av 2016.

Statens jernbanetilsyn overtok fra og med 2012 ansvar for taubanetilsyn og park- og tivolitilsyn. Tilsyn på disse områdene ble tidligere ivaretatt av Det Norske Veritas etter avtale med staten.

2013

Ansvar for forvaltningen av Kystverket ble ved regjeringsskiftet høsten 2013 og etterfølgende endringer i statsrådenes ansvarsområder, overført fra Fiskeri- og kystdepartementet til Samferdselsdepartementet.

2015

Post- og teletilsynet endret 1. januar 2015 navn til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

 

3. Endringer knyttet til selskaper

I jubileumsåret 2006 hadde Samferdselsdepartementet ansvar for å utøve statens eierskap i NSB AS, Posten Norge AS, Avinor AS og Baneservice AS.

Endringer i perioden kan oppsummeres som følger:

2015

Nye Veier AS med ansvar for planlegging, bygging, drift og vedlikehold av definerte vegstrekninger, ble stiftet 4. mai 2015.

 

2016

Utøvelse av statens eierskap i Baneservice AS flyttes fra Samferdselsdepartementet til Nærings- og Fiskeridepartementet med virkning fra 1. januar 2016.

Statsforetak med ansvar bl.a. for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av jernbaneinfrastruktur, ble stiftet 10. februar 2016.