Historisk arkiv

Bedre kontroll og oppfølging av krav som stilles til transportører på veg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

– Det skal bli enklere å utveksle vandelsmessige opplysninger mellom myndighetene i EØS-landene. Informasjonen er viktig for å kunne avdekke løyvehavere som ikke oppfyller kravene.

Det sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med at Samferdselsdepartementet nå sender på høring et forslag om endring av yrkestransportforskriften og om oppheving av forskrift om internasjonal person- og godstransport samt kabotasje. Forskriftene er hjemlet i yrkestransportlova. Forslaget er en oppfølging av tidligere vedtak av Stortinget om lovendring og vil gjennomføre nye EU forordninger på vegtransportområdet i norsk rett.

Kravet til kontroll og oppfølging av om løyvehavere oppfyller kravene vil bli skjerpet, blant annet gjennom opprettelse av et register. Dette gir myndighetene i EØS-landene muligheter for å utveksle opplysninger knyttet til en persons oppføringer i politiregistrene.

Utvidelse av retten til å drive kabotasje
De nye forordningene vil og innebære en mindre utvidelse av retten til å drive kabotasje i godstransport (Transport hvor en transportør fra en stat driver transport mellom to punkter på territoriet til en annen stat.) I dag kan en transportør utføre tre kabotasjeturer i løpet av en syv dagers periode. Utvidelsen innebærer at en av disse turene alternativt kan utføres i transitt gjennom et annet EØS-land enn der internasjonal last ble losset. 

Uendrede kompetansekrav
Gjeldende ordning  når det gjelder kompetansekrav (løyvekurs og eksamen) blir videreført inntil videre. I høringsforslaget blir det likevel varslet at det i fremtiden kan bli innført en ordning der Statens vegvesen avvikler nødvendig eksamen  for alle løyveordninger.

Endringer i løyveordningen for lastebil og turvogn
I tillegg til å gjennomføre nye EU-forordninger i norsk rett, innebærer forslaget at løyvemyndigheten for lastebil og turvogn flyttes fra fylkeskommunene til Statens vegvesen. Samtidig avvikles ordningen med særskilt løyve for nasjonal transport for disse løyvene. Løyveperioden for det felles løyve foreslås satt til ti år.

Samferdselsdepartementet planlegger å iverksette lov- og forskriftsendringene fra 1. januar  2015.

Høringsbrevet kan du lese her.