Historisk arkiv

Ny rapport om kabotasje: Samferdselsministeren ber om innspill

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mottok i dag rapporten fra arbeidsgruppen som har sett på utfordringer knyttet til transport i Norge utført av utenlandske transportører, såkalt kabotasje. – Jeg ber om innspill fra bransjen og transportbrukerne, slik at vi kan vurdere mulige tiltak, sier samferdselsministeren.

- Allerede nå kan jeg varsle flere og mer målrettede kontroller av tungbiler, også rettet mot kabotasje. Vi har i vinter intensivert tungbilkontrollen. Økt kontroll bidrar både til bedre trafikksikkerhet og gir bedre mulighet til å gripe inn mot ulovlig kabotasje. Vi skal ha konkurranse i markedet, men lover og regler må følges. Det er også et klart behov for sikrere statistikk og kunnskap om omfanget av kabotasje og dens effekter.

Arbeidsgruppen ble satt ned av Samferdselsdepartementet i fjor for å identifisere de viktigste utfordringene med kabotasje. Gruppen skulle også foreslå tiltak for å møte disse utfordringene.

- Utenlandske transportører som frakter varer til Norge, kan etter at transporten er avsluttet ta nye, midlertidige oppdrag i Norge. Kabotasje omfatter også persontransport. Omfanget av slike oppdrag og regelverket rundt denne virksomheten er bredt diskutert i de berørte næringene, sier samferdselsministeren.

- Flere aktører i norsk transportbransje peker på at både lovlig og ulovlig kabotasje har økt betraktelig, og at ulikhetene i lønns- og arbeidsvilkår mellom utenlandske og norske aktører medvirker til at norsk transportbransje taper markedsandeler. Rapporten peker på en rekke utfordringer, og foreslår flere tiltak.

Ber om innspill
Rapporten gjenspeiler at oppfatningene av omfanget og effekten av kabotasje er delte blant arbeidsgruppens medlemmer. Samferdselsdepartementet inviterer nå berørte aktører til å komme med sine synspunkter og innspill. Innspill sendes til postmottak@sd.dep.no innen 21. april 2014.

Les rapporten (pdf)

Mer om kabotasje

Arbeidsgruppens medlemmer:

 • Administrerende direktør Jon H. Stordrange fra NHO Transport
 • Direktør for næringspolitikk Erling Sæther fra NHO Logistikk og Transport
 • Forbundsleder Per Madsen fra Norges Lastebileier‐Forbund
 • Forbundsleder Svein Furøy fra Yrkestrafikkforbundet
 • Utreder Geir Kvam fra Norsk Transportarbeiderforbund
 • Seniorrådgiver Morten Sandberg fra Hovedorganisasjonen Virke
 • Direktør Tore Eugen Kvalheim fra Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Politiinspektør Jan Morgan Guttormsen fra Politidirektoratet
 • Fungerende avdelingsdirektør Arne Valdemar Nielsen fra Vegdirektoratet
 • Fra Samferdselsdepartementet: Ekspedisjonssjef Fredrik Birkheim Arnesen (leder av arbeidsgruppen), avdelingsdirektør Arnfinn Øen
 • Sekretariat: Fra Samferdselsdepartementet; fagdirektør Carsten Horn‐Hanssen og seniorrådgiver Lone Bruvold Hansen. Fra Vegdirektoratet; seniorrådgiver Silje Alund