Historisk arkiv

Nasjonal transportplan 2018-2029

Nasjonal transportplan behandlet i Stortinget:                   - Godt grunnlag for å bygge fremtidens transportsystem

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Mandag ble Nasjonal transportplan behandlet i Stortinget. Jeg er glad for at vi nå har fått bredt gjennomslag for hovedtrekkene i den massive satsingen på et fremtidsrettet og effektivt transportsystem som regjeringen har foreslått, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

- Gjennom Stortingets behandling er vårt forslag til transportplan justert på noen punkter, og jeg er trygg på at vi har et godt grunnlag for å bygge fremtidens transportsystem, sammen med både offentlige og private aktører, sier samferdselsministeren.

Transportetatene skal nå utarbeide hvert sitt handlingsprogram. Handlingsprogrammene er en konkretisering av Nasjonal transportplan 2018-2029 og beskriver de tiltak som transportetatene skal gjennomføre.

Handlingsprogrammene har hovedfokus på første de første 6 årene i perioden planen gjelder for, men beskriver også store prosjekter for de siste 6 årene i planperioden. Handlingsprogrammene blir sendt på høring hos fylkeskommunene, og danner grunnlaget for prioriteringer i de årlige budsjettforslagene.

- Vi sender i disse dager oppdragsbrev til transportetatene og Avinor. I de neste årene skal transportsystemet i Norge moderniseres, og vedlikeholdsetterslepet skal reduseres kraftig. Satsingen vi nå går i gang med, er massiv – med en ramme på over ett tusen milliarder kroner. Jeg gleder meg til å se store maskiner og flinke hender i arbeid over hele Norge, sier samferdselsministeren.

Regjeringen setter av store summer fordi behovet er stort og fordi et effektivt og trygt transportsystem er en forutsetning for vekst og velferd. Samtidig gjennomfører regjeringen flere store reformer i transportsektoren, som skal bidra til økt konkurranse, effektivitet og reduserte kostnader. Regjeringen har som mål at Norge har veier, jernbane, luftfart, kysttransport og ekominfrastruktur som er så effektiv at det gir Norge et konkurransefortrinn.

- Dette er en plan som vil bidra til å skape fremtidens transport, som er smartere, grønnere og tryggere. Norge skal være blant de ledende i verden på å utvikle transportløsninger for mennesker og gods som gjør hverdagen bedre og tryggere, med kraftige kutt i klimautslipp, sier samferdselsministeren.