Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Utvalg skal se på inntektsgrunnlaget i bomringer i framtiden

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Gjennom regjeringspartienes bompengeavtale skal regjeringen bruke om lag 18,5 milliarder kroner for å redusere bompengene de neste 10 årene. Samtidig ser vi store endringer i bilpark og bilbruk, spesielt i og rundt de største byene. Nå skal et utvalg se nærmere på hvordan disse endringene påvirker bompengeinnkrevingen, basert på føringene i bompengeavtalen, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Utvalgets hovedoppgave vil være å gi anslag for hvordan inntektene i bomringene blir påvirket av endringene i bilpark og bilbruk fram mot 2030. Føringene i regjeringspartienes bompengeavtale og gjeldende nullvekstmål blir basen for arbeidet. Utvalget skal se nærmere på bompengefinansierte bypakker som Stortinget har godkjent.

Med bakgrunn i dette skal utvalget

  • Lage framskrivninger av bilparken og bilbruken. På grunn av usikkerhet i flere faktorer, som teknologisk utvikling bør det lages alternative framskrivninger. Utvalget må vurdere hvilken framskrivning de mener er mest realistisk.
  • Basert på framskrivningene skal utvalget vurdere hvordan inntektene i de største byområdene kan bli påvirket av endret sammensetting av bilparken – både personbiler og tyngre kjøretøy.
  • Vurdere hvordan demografi, reisevaner, teknologi og nye forretningsmodeller kan påvirke inntektsnivået i byområdene.
  • Særlig se på hvordan endringene i bilparken vil påvirke inntektene i de fire største byområdene (Oslo/Akershus, Bergen, Stavanger og Trondheim). De øvrige byområdene som i dag har belønningsmidler fra staten må også analyseres.
  • Skissere hvordan en endret bompengepolitikk eventuelt kan endre inntektsbildet i bomringene og hvordan endringer i bilpark og bilbruk i byene kan påvirke strekningsvise bomprosjekt i tilknytning til byene (randsonen).

Utvalget består av fem personer:

  • Annegrete Bruvoll, partner, Menon Economics. Leder
  • Øivind Hauge Støle, seksjonssjef for plan og transport, Bergen kommune
  • Astrid Lilliestråle, markedssjef transport, Enova
  • Sahar Babri, forsker, Sintef
  • Svein Bråthen, professor, Høgskolen i Molde

Les mandatet til utvalget her (pdf).