Historisk arkiv

EUs fjerde jernbanepakke: Lovavdelingens konklusjon støtter regjeringens vurdering om lite inngripende myndighetsoverføring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Jeg registrerer at Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet har konkludert på samme måte som oss når det gjelder å gjennomføre EUs fjerde jernbanepakke i norsk rett. Dette betyr at jernbanepakken innebærer en lite inngripende myndighetsoverføring, og at Stortinget kan treffe vedtak i saken med alminnelig flertall, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Regjeringen la tidligere i år en lov- og samtykkeproposisjon om EUs fjerde jernbanepakke frem for Stortinget. Av forslaget som Stortinget har til behandling, følger det at EUs jernbanebyrå ERA skal treffe vedtak som får virkning for Norge. Dette har det vært nødvendig å vurdere opp mot Grunnloven.

Samferdselsdepartementet gjorde en grundig vurdering av dette i arbeidet med lovforslaget. Departementet konkluderte med at myndighetsoverføringen var lite inngripende, og at Stortinget kan treffe vedtak i saken med alminnelig flertall etter Grunnloven $ 26, annet ledd. Lovavdelingen var, som del av det ordinære samarbeidet mellom departementene, involvert med innspill til og kvalitetssikring av proposisjonsteksten, særlig de konstitusjonelle spørsmålene.

I mai i år anmodet Samferdselsdepartementet Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet om å foreta en ytterligere og særskilt vurdering av forholdet til Grunnloven, for å være sikker på at departementet har gjort de riktige vurderingene.  

Støtter opp om Samferdselsdepartementets vurdering
Lovavdelingens konklusjon støtter opp om Samferdselsdepartementets vurdering. Myndighetsoverføringen er nokså begrenset i omfang, og berører i begrenset grad viktige politiske eller samfunnsmessige interesser. Lovavdelingen trekker i sin vurdering også frem at Norge kan medvirke under ERAs saksforberedelse, og at Statens jernbanetilsyn kan treffe midlertidige tiltak hvis det avdekker en sikkerhetsrisiko gjennom tilsyn. Norske myndigheter vil fortsatt ta de fleste beslutningene på jernbaneområdet. Myndighetsoverføringen i denne saken er etter Lovavdelingens oppfatning nokså sammenlignbar med en tidligere sak i forbindelse med opprettelsen av et europeisk byrå for flysikkerhet.

- Vi har nå sendt Lovavdelingens vurdering over til Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Det er betryggende for meg at Stortinget også kan ta Lovavdelingens egne vurdering av forholdet til Grunnloven i betraktning. I Samferdselsdepartementet har vi vært opptatt av å vurdere dette grundig i arbeidet med lovforslaget, og nå ser vi at Lovavdelingen deler vår forståelse, sier samferdselsministeren. 

Det er ventet at Stortinget skal ferdigbehandle regjeringens lov- og samtykkeproposisjon om jernbanepakken denne høsten.

Om EUs fjerde jernbanepakke
Det overordnede målet med pakken er å revitalisere jernbanesektoren og gjøre den mer konkurransedyktig overfor andre transportformer.

EUs fjerde jernbanepakke er en samling med lovgivning fra 2016 utformet for å fullføre det indre markedet for jernbanetjenester og -produkter i Europa. Pakken fokuserer på innenlands persontransport og følger opp tidligere pakker som har omhandlet grensekryssende godstransport (2001), innenlands godstransport (2004) og grensekryssende persontransport (2007).

Konkret er det regler som skal forenkle og harmonisere prosessene for å gi tillatelse til nytt eller endret togmateriell og gi sikkerhetssertifikat til togselskaper. I tillegg innføres krav som legger til rette for økt bruk av konkurranse på likeverdige vilkår.

For flere opplysninger – se:

  • Brev av 25. august 2020 fra Justis- og beredskapsdepartementets lovavdeling til Samferdselsdepartementet om grunnlovsvurdering av EUs fjerde jernbanepakke 
  • Pressemelding av 7. mai 2020 fra Samferdselsdepartementet om lov- og samtykkeproposisjon om å innføre EUs fjerde jernbanepakke i norsk rett 
  • Spørsmål og svar om EUs fjerde jernbanepakke på Samferdselsdepartementets nettside om jernbane