Historisk arkiv

Ny rapport: Om håndtering av "rushtrafikken" på jernbanesporet gjennom Oslo

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Etter hvert som utbyggingen av intercity-strekningene rundt Oslo bygges ut, og det skal gå enda flere tog gjennom Oslo-tunnelen, blir kapasiteten på jernbanesporet knapp. Det blir rushtrafikk på jernbanen. Jernbanedirektoratet har nå utredet hvilke grep som bør tas for å gi flest mulig togpassasjerer et godt togtilbud i hovedstadsområdet både på kort og lang sikt.

Samferdselsdepartementet ga 27. juni 2017 Jernbanedirektoratet i oppdrag å vurdere tiltak som på kort og lang sikt kan bidra til en bedre utnyttelse av jernbanekapasiteten gjennom Oslo. Bakgrunnen for oppdraget var i hovedsak den store økningen i togreiser i Oslo-området fram til koronautbruddet. Trafikkøkningen har lagt et stadig sterkere press på den begrensede kapasiteten i jernbaneinfrastrukturen gjennom hovedstaden. Dette gjelder ikke minst i Oslotunnelen mellom Oslo S og Skøyen i rushtidene.

Tiltak før ny Oslotunnel er på plass
I tiden frem til ny togtunnel mellom Oslo S og Lysaker er på plass, etter planen midt på 2030-tallet, kommer kapasitetsutfordringene til å øke, gitt at trafikkøkningen fortsetter på samme måte som før koronautbruddet. I den nye rapporten foreslår Jernbanedirektoratet å integrere flytogtilbudet i det øvrige togtilbudet når Flytogets konsesjon går ut i 2028 – for å gi plass til det økende togtilbudet til og fra alle landsdeler, som også skal gå gjennom Oslo.   

- Forslaget fra Jernbanedirektoratet om å integrere flytogtilbudet i det øvrige togtilbudet er dramatisk, selv om det er åpenbart for alle at vi får en utfordring med at det blir fullt på jernbanesporene gjennom Oslo. Det skal mye til for at regjeringen vil bidra til å legge ned det rendyrkede flytogtilbudet, slik vi kjenner det i dag. Flytoget er tross alt en av de største suksessene vi har hatt på jernbanen i nyere tid. Flytogtilbudet er i verdensklasse og er veldig godt likt av de reisende. Vi gir derfor et tilleggsoppdrag til Jernbanedirektoratet om å skissere en ruteplan som viser hvordan et rendyrket flytogtilbud kan kombineres med en tilstrekkelig frekvens for det øvrige togtilbudet inn og ut av Oslo, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.     

Konsesjon fram til 2028 – togtilbud skal konkurranseutsettes
Dagens konsesjonsavtale mellom staten ved Samferdselsdepartementet og Flytoget AS om drift av tilbringertjenesten til og Oslo Lufthavn går ut ved årsskiftet 2027/2028. Flytoget kommer uansett til å kjøre fram til da.

I tråd med forutsetningene i jernbanereformen som Stortinget behandlet i 2015, skal driften av dette togtilbudet fra årsskiftet 2027/2028 ha blitt tildelt etter konkurranse. 

Videre framdrift
Jernbanedirektoratet har fått frist til 1. september 2020 med å besvare tilleggsoppdraget. Etter dette vil Samferdselsdepartementet gå gjennom Jernbanedirektoratets anbefalinger i rapporten og svar på tilleggsoppdraget, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.

For flere opplysninger – se: