Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Utreder konkrete traséer for Nord Norge-banen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

– Det er særlig viktig at vi får en skikkelig utredning av Nord-Norgebanen, slik at vi har et godt beslutningsgrunnlag. Det har vi nå presisert overfor Statens vegvesen, som har det overordnede ansvaret for å utrede fremtidens transportløsninger i Nord-Norge. Etaten er allerede godt i gang med utredningsarbeidet sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I april i år ble regjeringen anmodet av Stortinget om å sette i gang arbeidet med å realisere Nord-Norgebanen. Regjeringen har fulgt opp Stortingets vedtak ved å presisere overfor Statens vegvesen at den pågående konseptvalgutredningen for transportløsninger i Nord-Norge skal utrede Nord-Norgebanen i tilstrekkelig detalj for å tilfredsstille statens prosjektmodells krav til konseptvalgutredninger (KVU). Det innebærer å utrede konkrete jernbanetraséer.

I arbeidet med konseptvalgutredningen skal ulike strategier for transport i landsdelen analyseres. På strekningen Fauske – Narvik – Tromsø skal det utredes konsepter etter KVU-metodikken. Det er naturlig å analysere konsepter for forlengelse av Nordlandsbanen og Ofotbanen. I tillegg vil konseptvalgutredningen se på en rekke andre konsepter for transport på vei, på sjø og i lufta.

– Større tiltak på Nord-Norgebanen må vurderes opp mot eventuelle investeringer i infrastrukturen for vei-, sjø- eller lufttransport. Utredningen skal gi et bedre faglig grunnlag for å ta stilling til hvordan vi kan bruke fellesskapets midler på best mulig måte for å utvikle infrastrukturen i nord, sier samferdselsminister Hareide.

Konseptvalgutredningen skal etter planen være ferdig sommeren 2023. Etter dette skal det gjennomføres en ekstern kvalitetssikring (KS1) og høring av KVU-en. Deretter vil regjeringen ta stilling til anbefalingene i utredningen.

For flere opplysninger – se brev vedrørende KVU for transportløsninger i Nord-Norge (pdf)