Historisk arkiv

Endringer i departementsstrukturen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

I statsråd er det besluttet å gjøre endringer i arbeidsdelingen mellom departementene. Det tas sikte på at endringene vil bli gjennomført i løpet av første halvår 2019. Statsrådene overtar allerede nå ansvaret for saksområdene som skal flyttes til deres departement.

Digitaliseringsminister i Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet får to statsråder. Statsråd Nikolai Astrup blir digitaliseringsminister og overtar blant annet styret av IKT-politikken i departementet.

– For at vi skal lykkes med omstillingen av økonomien er det helt sentralt at vi håndterer overgangen til digitale løsninger på en god måte. Både det offentlige og næringslivet må bli mer digitale i årene som kommer, og jeg er glad for at Nikolai Astrup har sagt ja til å bli vår første digitaliseringsminister, sier statsminister Erna Solberg.

Digitaliseringsministeren overtar styret av IKT-politikken i Kommunal- og moderniseringsdepartementet og får ansvaret for å styre Direktoratet for forvaltning og IKT. Astrup overtar også ansvaret for arbeidet med elektronisk kommunikasjon i Samferdselsdepartementet, herunder ansvaret for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. I tillegg overtar han ansvaret for næringsrettet IKT, Digital21, Altinn og ressurser til IKT-forskning fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland har ansvaret for øvrige saker i departementet.

Samfunnssikkerhetsminister i Justis- og beredskapsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet får to statsråder. Statsråd Ingvil Smines Tybring-Gjedde blir samfunnssikkerhetsminister og får ansvaret for samfunns- og IKT-sikkerhet og beredskap, herunder krisehåndtering og sikkerhetsstyring i justissektoren. Tybring-Gjedde får også en samordningsrolle og pådriveransvar for samfunnssikkerhet i sivil sektor.

– Siden 2013 har regjeringen satt i verk en historisk og etterlengtet satsing på samfunnssikkerhet og beredskap, og vi styrker nå dette arbeidet ytterligere. Jeg ser frem til å jobbe med Ingvil Smines Tybring-Gjedde for ytterligere å løfte den nasjonale beredskapen og bidra til vår alles trygghet i hverdagen, sier statsminister Erna Solberg.

Samfunnssikkerhetsministeren overtar ansvaret for sikkerhetsloven og for den administrative styringen av Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Hun blir også ansvarlig for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Sivil klareringsmyndighet og Hovedredningssentralen. Samfunnssikkerhetsministeren overtar i tillegg ansvaret for styringen av Polaravdelingen, herunder avdelingens oppgaver tilknyttet styringen av Sysselmannen på Svalbard.

Justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara har ansvaret for alle øvrige saker i departementet.

Overføring av ansvaret for sikkerhetsloven og NSM
Forvaltningsansvaret for sikkerhetsloven og det administrative ansvaret for Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) overføres fra Forsvarsdepartementet til samfunnssikkerhetsministeren i Justis- og beredskapsdepartementet.

Overføring av ansvaret for tros- og livssynspolitikken
Ansvaret for saker innenfor tros- og livssynspolitikken og ansvaret for Opplysningsvesenets fond overføres fra Kulturdepartementet til Barne- og likestillingsdepartementet.

Overføring av likestillings- og diskrimineringspolitikken
Arbeidet med likestillings- og diskrimineringsspørsmål, inkludert etatsstyringsansvaret for Diskrimineringsnemnda og Likestillings- og diskrimineringsombudet, overføres fra Barne- og likestillingsdepartementet til Kulturdepartementet.