Historisk arkiv

Svar på spørsmål om menneskerettsbruddene mot rohingya-folket

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Skriftlig spørsmål nr. 1043 (2014-2015)

Utenriksminister Børge Brendes svar på spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 1043.

Fra representanten Abid Raja (V): 
Hvordan vil statsråden adressere menneskerettighetsbruddene rohingya-folket er utsatt for både i Myanmar og omkringliggende land, og vil statsråden bidra med akutt hjelp til rohingya-flytningene som er fordrevet fra sitt eget land?

Utenriksministerens svar:
Regjeringen har ved gjentatte anledninger tatt opp menneskerettighetsspørsmål med myanmarske myndigheter, inkludert situasjonen for etniske og religiøse minoriteter. Vi oppfordrer både regjering og parlamentsmedlemmer til å ivareta og respektere alle folkegruppers rettigheter. Vi tar også opp den alvorlige situasjonen for rohingyaene, den muslimske minoriteten i Rakhine-staten. Vi har lagt vekt på behovet for å fremme grunnleggende menneskerettigheter for alle og ta tak i de underliggende årsakene til konflikten. Det er stort behov for å støtte forebyggende tiltak i Rakhine-staten, blant annet for å hindre at flere mennesker blir ofre for menneskehandel.

Jeg er sterkt bekymret over flyktningesituasjonen i Det indiske hav. Havretten gir plikt til å yte bistand til personer i havsnød. Gjennom våre ambassader har vi tatt opp dette med myndighetene i omkringliggende land i regionen. Vi merker oss også at det nå er tatt regionale initiativ til dialog om situasjonen. Vi oppfordrer landene i regionen til å fortsette denne dialogen og finne felles regionale løsninger på situasjonen for båtflyktningene.

Norge er en viktig støttespiller og bidragsyter til FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR), som vil ha en sentral rolle i håndteringen av situasjonen for båtflyktningene fremover. Organisasjoner som den Internasjonale Organisasjonen for Migrasjon (IOM) hjelper irregulære migranter uten lovlig opphold og uten beskyttelsesbehov til å returnere til hjemlandet. Vi støtter IOMs arbeid i regionen.Via Norsk Folkehjelp støtter vi også lokale organisasjoner som legger til rette for dialog og konfliktløsning mellom muslimer og buddhister i Myanmar. Norge har i en årrekke bidratt med humanitær bistand til Rakhine, hovedsakelig gjennom Leger Uten Grenser, Den internasjonale Røde Kors-komiteen og FNs nødhjelpsfond (Cerf).

I forbindelse med flyktningesituasjonen i Det indiske hav har regjeringen besluttet å gi ti millioner kroner i humanitær bistand til Rakhine-staten. Bistanden vil støtte opp om forebyggende tiltak i Rakhine-staten, for å hindre at flere mennesker blir ofre for menneskehandel, samt gi støtte til at internt fordrevne kan returnere til sine hjemsteder. Bistanden vil også gå til å bedre tilgangen til helsetjenester. Dette vil komme både buddhister og muslimer i Rakhine-staten til gode.