Historisk arkiv

Ivaretar norske interesser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Det er som oftest interessant å lese ytringer fra Paal Frisvold. Han har god kjennskap til EU-systemet etter å ha bodd og jobbet i Brussel i mange år. Det kan synes som han har litt mindre kjennskap til det som foregår i Norge for tiden – særlig om norske forberedelser til brexit.

Vi har et godt forhold til både EU og Storbritannia. Dette skal vi opprettholde gjennom hele brexit-prosessen.

EU-siden har gitt klart uttrykk for at de vil ta hensyn til EØS/Efta-landenes, og dermed Norges interesser for å sikre et fortsatt velfungerende indre marked og også sikre borgernes rettigheter i hele EØS-området i forbindelse med brexit- prosessen. Dette er vi glad for.

EU har sagt at de fortsatt vil - både konsultere og orientere - EØS/Efta-landene under brexit-forhandlingene. Vi er enige med EU om å bruke EØS-strukturen som ramme for vår dialog. Men vi er også enige om å kunne ha en bilateral dialog mellom Norge og EU der det er formålstjenlig. I disse sammenhenger vil vi fremføre norske synspunkter på prosessen der hvor den berører oss.

Fra norsk side er målet å fremforhandle en dyptgripende og omfattende form for bilateralt avtaleverk med britene, innenfor EØS/Efta-fellesskapet - eller alene - når landet trer ut av EU.

Vi er likeledes opptatt av å gjøre det vi kan for å unngå et avtalemessig tomrom etter britenes uttreden av EU. Vi har derfor innledet en handelspolitisk dialog med Storbritannia. Hvordan og når britene trer ut av EØS, vil være en del av denne dialogen.

Vi står klare til å forhandle nødvendige rammer for vårt fremtidige samarbeid med Storbritannia så snart forholdene ligger til rette for det. Britene deler denne oppfatningen. Vi er også enige om at denne dialogen må skje i nær kontakt med EU, særlig når det gjelder spørsmål knyttet til det indre marked og dermed EØS.

Det har siden den britiske folkeavstemningen om brexit vært et førtitalls møter på ministernivå med representanter fra EU-siden og Storbritannia hvor spørsmålet om brexit og konsekvensene av denne har vært oppe. Denne møtevirksomheten vil bli opprettholdt også i tiden som kommer.