Historisk arkiv

GI-07/2020 – Instruks om behandling av visumsøknader i forbindelse med utbruddet av sykdommen Covid 19

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

1.  Innledning

Justis- og beredskapsdepartementet viser til departementets alminnelige instruksjonsadgang samt lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven, utl.) § 76 annet ledd, som innebærer at departementet kan gi Utlendingsdirektoratet (UDI) generelle instrukser om lovtolkning, skjønnsutøvelse og prioritering av saker.

Formålet med instruksen her er å gi nærmere retningslinjer for behandling av visumsøknader i forbindelse med utbruddet av sykdommen Covid 19. Målet er å bringe norsk visumpraksis i overenstemmelse med helsefaglige råd, UDs reiseråd og regjeringens øvrige tiltak for å hindre smittespredning.

2.  Bakgrunn

UDI har vedtaksmyndighet etter utl. § 13 og forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften, utlf.) § 3-14.

Vedtaksmyndighet i medhold av disse bestemmelsene er delegert til norske utenriksstasjoner, Sysselmannen på Svalbard og enkelte andre Schengenlands utenriksstasjoner («representasjon»). Disse kan utstede visum på vegne av UDI. UDI er fagansvarlig for visumfeltet og gir faglige retningslinjer til utenriksstasjonene på feltet. Den som har vedtaksmyndighet har kompetanse til å innvilge eller avslå iht. samtlige bestemmelser i visumforordningen, herunder å avslå søknader dersom søkeren anses å utgjøre en trussel mot folkehelsen, jf. over. Det er helsemyndighetene som definerer om det foreligger en trussel mot folkehelsen dersom personer fra visse regioner/land kommer til Norge.

Basert på nasjonale helsefaglige vurderinger besluttet UDI 12. mars 2020 følgende instruks til utenriksstasjonene om behandling av søknader om visum fra personer fra områder med utbredt spredning av Covid-19:

«Søknader om visum fra personer fra områder med utbredt spredning av Covid-19 skal nektes visum. Avslaget skal begrunnes i at deres innreise vil utgjøre en trussel mot folkehelsen, jf. utlendingsloven § 10 første ledd bokstav d og visumforordningen artikkel 32 (1) bokstav a (vi). Instruksen gjelder for søkere fra de områder som Folkehelseinstituttet til enhver tid definerer som områder med utbredt spredning av Covid-19».

13. mars 2020 utvidet UDI instruksen til å omfatte flere grupper.

3. Instruks

Som følge av utviklingen og de øvrige tiltak som regjeringen har satt i verk/er i gang med å sette i verk for å hindre smittespredning, finner Justis- og beredskapsdepartementet at det nå er grunnlag for at visumsøknader heretter skal behandles som følger:

Søknader om visum skal avlås, og visum som er innvilget, men ennå ikke utstedt, skal ikke utstedes, med mindre det foreligger ekstraordinære situasjoner. Avslaget skal begrunnes i at deres innreise vil utgjøre en trussel mot folkehelsen, jf. utl. § 10 første ledd bokstav d og visumforordningen artikkel 32 (1) bokstav a (vi). Instruksen gjelder inntil videre.

Begrepet «ekstraordinære situasjoner» må ses i sammenheng med forskrift 15. mars 2020 om bortvisning mv. av utlendinger uten oppholdstillatelse i riket av hensyn til folkehelsen § 2, med tilhørende ikrafttredelsesrundskriv G-04/2020.

Med hilsen
Nina E. D. Mørk e.f.
avdelingsdirektør

Vibeke Selmer
departementsrådgiver

 

Kopi:
Utlendingsnemnda
Arbeids- og sosialdepartementet
Utenriksdepartementet