GI-08/2020 Revidert instruks om behandling av visumsøknader i forbindelse med utbruddet av sykdommen Covid-19

1. Innledning 

Justis- og beredskapsdepartementet viser til departementets alminnelige instruksjonsadgang samt lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven, utl.) § 76 annet ledd, som innebærer at departementet kan gi Utlendingsdirektoratet (UDI) generelle instrukser om lovtolkning, skjønnsutøvelse og prioritering av saker.

Ved instruks GI- 07/2020 av 15. mars 2020, ble det gitt nærmere retningslinjer for behandling av visum-søknader i forbindelse med utbruddet av Covid 19. Målet var å bringe norsk visumpraksis i overenstemmelse med helsefaglige råd, UDs reiseråd og regjeringens øvrige tiltak for å hindre smittespredning. Instruksen skulle ses sammen med forskrift av 15. mars 2020 nr. 293 om bortvisning mv. av utlendinger uten oppholdstillatelse i riket av hensyn til folkehelsen § 2, med tilhørende ikrafttredelsesrundskriv G-04/2020.

Nevnte forskrift og ikrafttredelsesrundskriv ble oppdatert 18. mars 2020, og herværende endring av GI – 07/2020 gjøres som følge av dette. 

Denne instruksen erstatter instruks GI – 07/2020 av 15. mars 2020.

2. Bakgrunn

UDI har vedtaksmyndighet etter utl. § 13 og forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften, utlf.) § 3-14. Vedtaksmyndighet i medhold av disse bestemmelsene er delegert til norske utenriksstasjoner, Sysselmannen på Svalbard og enkelte andre Schengenlands utenriksstasjoner («representasjon»). Disse kan utstede visum på vegne av UDI. UDI er fagansvarlig for visumfeltet og gir faglige retningslinjer til utenriksstasjonene på feltet. Den som har vedtaksmyndighet har kompetanse til å innvilge eller avslå iht. samtlige bestemmelser i visumforordningen, herunder å avslå søknader dersom søkeren anses å utgjøre en trussel mot folkehelsen, jf. over. Det er helsemyndighetene som definerer om det foreligger en trussel mot folkehelsen dersom personer fra visse regioner/land kommer til Norge. 

Basert på nasjonale helsefaglige vurderinger ga UDI den 12. mars 2020 utenriksstasjonene instruks med retningslinjer om at søknader om visum fra personer fra områder med utbredt spredning av Covid-19 skulle nektes visum begrunnet i trussel mot folkehelsen, jf. utlendingsloven § 10 første ledd bokstav d og visumforordningen artikkel 32 (1) bokstav a (vi), basert på Folkehelseinstituttets liste over områder med utbredt spredning av Covid-19.  Den 13. mars 2020 utvidet UDI instruksen til å omfatte flere grupper. 

Den 15. mars instruerte Justis- og beredskapsdepartementet UDI som følger:

«Søknader om visum skal avslås, og visum som er innvilget, men ennå ikke utstedt, skal ikke utstedes, med mindre det foreligger ekstraordinære situasjoner. Avslaget skal begrunnes i at deres innreise vil utgjøre en trussel mot folkehelsen, jf. utl. § 10 første ledd bokstav d og visumforordningen artikkel 32 (1) bokstav a (vi). Instruksen gjelder inntil videre.»

På bakgrunn av denne instruksen ga UDI ambassadene retningslinjer i tråd med departementets instruks, og instruerte videre om at innreisevisum ikke skal innvilges eller utstedes før det er klarlagt i hvilke tilfeller innreisevisum kan innvilges og/eller utstedes.

3. Instruks

Som følge av utviklingen og de øvrige tiltak som regjeringen har satt i verk/er i gang med å sette i verk for å hindre smittespredning, finner Justis- og beredskapsdepartementet grunnlag for at visumsøknader heretter skal behandles som følger: 

Søknader om visum skal avslås, og visum som er innvilget, men ennå ikke utstedt, skal ikke utstedes, med mindre det foreligger ekstraordinære situasjoner. Avslaget skal begrunnes i at deres innreise vil utgjøre en trussel mot folkehelsen, jf. utl. § 10 første ledd bokstav d og visumforordningen artikkel 32 (1) bokstav a (vi).

Begrepet «ekstraordinære situasjoner» må ses i sammenheng med forskrift 15. mars 2020 nr. 293 om bortvisning mv. av utlendinger uten oppholdstillatelse i riket av hensyn til folkehelsen, endret ved forskrift av 18. mars 2020, og tilhørende reviderte ikrafttredelses-rundskriv G – 05/2020 av 18. mars 2020. 

Det er uklart hvordan situasjonen utvikler seg, og den endrer seg raskt. Regelverket for bortvisning i perioden med Covid-19-situasjonen vil kunne bli gjenstand for hurtige endringer og tilpasninger. Når det gjelder vurderingen hva som ligger i visuminstruksens begrep «ekstraordinære situasjoner» må dette ses i sammenheng med ev. kommende endringer i bortvisningsregelverket som knytter seg til Covid-19 situasjonen.

Instruksen gjelder inntil videre. 
 
Med hilsen
Anne Thea Eger Gervin (e.f.)
avdelingsdirektør

Vibeke Selmer
departementsrådgiver