Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Påvirkningsarbeidet overfor EU

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementets strategi 2015

Miljøtilstanden i Norge påvirkes i stor grad av grenseoverskridende forurensning fra Europa. Samtidig er de største miljøutfordringene, som tap av biologisk mangfold, global oppvarming og spredning av miljøgifter knyttet til globale prosesser. Det innebærer at norsk klima- og miljøpolitikk er tett sammenvevd med politikkutformingen innenfor EU/EØS-samarbeidet og i det regionale og globale miljø- og klimasamarbeidet. Det har siden inngåelsen av EØS-avtalen vært et politisk ønske om et tett og forpliktende samarbeid med EU i miljøpolitikken, og store deler av EUs regelverk er innlemmet i EØS-avtalen.

Last ned strategien. (pdf)