Historisk arkiv

Viste frem fremtidens smarte byer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Av Anders Aalbu, EU-delegasjonen

EUs fyrtårnsprosjekter for utvikling av smarte byer skal ta det urbane Europa inn i fremtiden. På et seminar i Norges Hus i Brussel nylig fikk tilhørerne vite mer om hvordan det skal skje.

Statssekretær Lars Andreas Lunde fortalte hvordan grønne og smarte byer er en del av løsningen på klimautfordringene. Foto: Julie Johnsen/EU-delegasjonen

Smarte og grønne byer er en forutsetning for at ambisjonene i klimapolitikken skal kunne innfris. Det var noe av budskapet fra statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet da han innledet seminaret.

– Internasjonale klimaforskere har i senere tid blitt mer opptatt av byutvikling, og deres råd er tydelig. De ulike urbane områdene rundt om i verden må utvikles til å bli smarte og grønne byer, sa Lunde.

Han trakk frem flere områder der fremtidens smarte byer må finne løsninger. Energieffektivisering, samferdsel, avfallshåndtering og bevaring av økosystemer. Lunde trakk også frem norsk elbilpolitikk som et eksempel. Elektriske kjøretøy kommer til å inngå i fremtidens byer, og med et sett av insentiver har norske politikere lagt til rette for at Norge i dag har flest elbiler per innbygger i hele verden.

– EFTAs overvåkningsorgan, ESA, har slått fast at våre insentiver er i tråd med EUs regler for statsstøtte. Vedtaket illustrerer viktigheten av at vi alle drar i samme retning, på veien mot grønnere og smartere byer, sa Lunde.

Fyrtårnet Stavanger

Norges delegasjon til EU arrangerte seminaret i samarbeid med Stavangerregionens Europakontor og NHOs Brusselkontor. Og nettopp Stavangerregionen skal gå foran og vise vei. Sammen med Eindhoven og Manchester utgjør de Triangulum, et av EUs fyrtårnsprosjekt. Dette prosjektet ble presentert på seminaret av mulighetsutvikler Tone Grindland Gustavsson. Hun la ikke skjul på at det har betydd mye for Stavanger å ha blitt en av de europeiske fyrtårnsbyene.

– Vi tar en europeisk posisjon basert på utgangspunktet vi har som teknologi- og energiregion, og lykkes fordi satsingen på smarte byer, samt sunn og aktiv aldring, er forankret i strategier for regionen. Stavangerregionen er inne i en viktig omstillingsprosess, hvor nye næringsområder innen smartby og velferdsteknologi er kjerneområder det satses på, sa Gustavsson.

Hun forklarte også hvilke forutsetninger som ligger til rette for at Stavangerregionen skal lykkes på veien til å bli en smart by.

– Med det utgangspunktet vi har for samhandling mellom ulike aktørgrupper, et svært kompetent Europakontor som bidrar til solid regionalutvikling, en offentlig sektor og et næringsliv som aktivt forholder seg til muligheter som finnes i Europa, har vi de beste forutsetningene for å forbli et lysende fyrtårn om viser vei for andre, sa Gustavsson.

En del av Horisont 2020

I tillegg til Triangulum der Stavangerregionen inngår, ble også de to andre fyrtårnsprosjektene presentert på seminaret. GrowSmarter består av byene Barcelona, Köln og Stockholm, og RemoUrban består av Nottingham, Tepebasi/Eskisehir og Valladolid. Felles for alle tre er at de har vunnet frem med prosjektsøknader som tar for seg de tre pilarene som lå til grunn i utlysningen: Energi, IKT og mobilitet. Midlene til fyrtårnsprosjektet gis ut gjennom Horisont 2020-programmet. Seminaret ble også aktualisert av at det den samme dag var søknadsfrist for byer som ønsker å få fyrtårnstatus i neste runde.

Seminarets siste del var en paneldebatt der rammebetingelser og forutsetninger for å utvikle smarte byer ble diskutert. Representanter fra Europakommisjonen, akademia, en europeisk by og næringslivet forklarte hva som er viktig fra deres respektive ståsteder.

Fra venstre Viorel Peca, DG CNECT Europakommisjonen; Chunming Rong, Universitetet i Stavanger; Ola Nord, Malmøs Europakontor; Dagfinn Wåge, Lyse Energi. Foto: Anders Aalbu/EU-delegasjonen