Historisk arkiv

Replikk

Vi styrker politiet, Bøhler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

De neste tre årene kommer det 1000 nye politifolk i Norge. Det er å styrke norsk politi, ikke å bygge det ned.

I et innlegg i Nettavisen 16.desember farer igjen Jan Bøhler og Arbeiderpartiet med feilinformasjon om utviklingen i norsk politi. I et virvar av feilaktige premisser forsøker Jan Bøhler å tegne et bilde av et politi i nedbygging. I samme innlegg som han fremstiller Sverige som et lys i Europa. Du kan ikke komme fjernere fra virkeligheten.

La oss starte med det enkleste, nemlig statsbudsjettet. I 2020 får norsk politi styrket sitt driftsbudsjett med 400 millioner. Det blir altså flere som jobber med etterforskning og flere politifolk i gatene neste år, ikke færre slik Bøhler påstår.

Målet om to politifolk per 1000 skal nås neste år. Dette har vært en langsiktig oppbygging av politiet som denne regjeringen har gjennomført. Det er 1650 flere politifolk i politiet i dag enn det var da regjeringen tiltrådte i 2013. Og nei, det er ikke i Politidirektoratet de jobber. 1500 av de nye politiårsverkene er i politidistriktene. I tillegg er PST, Kripos og Økokrim styrket.

Vi er midt inne i en historisk satsing på norsk politi: Budsjettene har aldri vært større, det har aldri vært flere ansatte enn nå. I år er det bevilget nærmere 20 milliarder kroner til politiet.

Dette er en økning på over 4 milliarder kroner siden regjeringen tiltrådte. 3 milliarder kroner er på politiets driftsbudsjett. Politidekningen per tusen innbygger har økt fra 1,71 politi i fjerde kvartal 2013 til 1,95 i første kvartal 2019.

Og satsingen fortsetter. Det Bøhler ikke forteller er at det fra 2019 til 2022 utdannes om lag 1000 flere politifolk enn det går av med pensjon. De 400 politistudentene som tas inn i 2020 er ikke ferdig utdannet før i 2023. Men før det skal vi ytterligere opp i politidekningen. I 2025 er ikke politidekningen to politifolk per tusen innbygger, men 2,13. Altså over Stortinget sitt mål. For å sette det i perspektiv; Det var 1,75 per 1000 innbygger under Ap sin tid i regjering.

I 2025 vil antallet politifolk i Norge ha økt med 25% sammenlignet med da Ap satt i regjering. Det er ikke en nedbygging, men en styrking av norsk politi.

Jeg stiller meg også undrende til at Bøhler fremstiller av alle land Sverige som et lys i Europa hva gjelder politiet. I sin stadige glorifisering av vår nabo i øst, tar han verken innover seg at Sverige har en helt annen kriminalitetsutfordring enn i Norge, eller at Sverige faktisk har en lavere politidekning enn i Norge.

For Sverige har faktisk i de siste årene bygget ned politidekningen. De hadde i 2013 en politidekning på 1,87 politiårsverk per 1000 innbyggere, mens de i 2018 hadde 1,72 politiårsverk per 1000 innbyggere. I Norge hadde vi i 2018 1,95 politiårsverk per 1000 innbyggere. Når svenskene nå skal utdanne 10.000 nye politifolk, er det en konsekvens av at de alt for lenge har sovet i timen, at de har hatt en totalt feilslått liberal innvandringspolitikk, og at kriminaliteten stadig har blitt grovere.

Sverige hadde i 2017 over 300 skyteepisoder, og de hadde over dobbelt så mange drap per 100.000 innbygger sammenliknet med Norge. I fjor ble 45 mennesker skutt og drept i Sverige.

I Norge var tallet fire.

I Norge har vi returnert 40.000 utlendinger uten lovlig opphold. Om lag 15.000 av disse var straffedømt i Norge. Vi fører en helt annen innvandringspolitikk enn Sverige. I perioden 2014-2018 gikk den totale kriminaliteten i Norge ned med 15%. Likevel ser vi et kriminalitetsbilde i endring. Kriminaliteten blir mer kompleks, og det gir utfordringer vi må ta tak i. Både utvikling av ungdomskriminalitet, bruk av nett for å begå kriminalitet er urovekkende og krever flere etterforskere og flere politifolk i gaten. Nettopp derfor har denne regjeringen styrket norsk politi de siste årene. Og slik vil vi fortsette å jobbe for tryggheten til folk flest.