Historisk arkiv

Utenriksdepartementet

Programmer i mottakerlandene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Europaportalen

EØS-midlene

Se full oversikt over EØS-middelfinansierte programmer som støtter tiltak for romfolket, fordelt på mottakerland.

Nye programmer vedtas fortløpende, og siden oppdateres jevnlig. Velg land via menyen nendenfor.

Bulgaria

Hellas

Polen

Portugal

Romania

Slovakia

Slovenia

Spania

Tsjekkia

Ungarn

_______________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria


Last ned faktaark for Bulgaria

NGO-program
Ti prosent av fondet er avsatt til prosjekter og tiltak for å bekjempe diskriminering av rom og fremme romfolks rettigheter og formidling av romfolkets kultur i historieundervisning.

Barn og unge
Det etableres 4 ungdomssentre i fattige områder hvor rom utgjør en stor andel av befolkningen. I de samme områdene skal tilbudet for de minste barna styrkes gjennom å opprette 10-15 nye barnehager. 28 romloser skal lære opp og knyttes til de nye ungdomssentrene. Losene fungerer som rådgivere i nærmiljøet med hensyn til utdanning og overfor lokale myndigheter. Tiltak mot frafall i skolen er også en del av programmet.

Helse (foreløpig ikke godkjent)

Kulturarv og kulturelt mangfold
Programmet er godkjent. Minimum 1,4 millioner euro skal brukes på tiltak hvor romfolk er målgruppe. Flere detaljer kommer senere.

Utdanning og stipend
Ti prosent av programmet skal gå til å støtte utdanninstiltak for rom, tilsvarende minimum 150 000 euro.

Vold mot kvinner (foreløpig ikke godkjent)

Schengen-samarbeid og bekjempelse av organisert kriminalitet
Deler av programmet støtter opplæring av bulgarsk politi for å øke deres kompetanse og kunnskap om arbeid i flerkulturelle samfunn, beskyttelse av menneskerettigheter og om legitim bruk av makt. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Europarådet.

Justisreformer
Deler av programmet støtter et pilotprosjekt som tilbyr romfolk juridisk bistand i byene Vidin og Sliven. Det skal opprettes to gratis nasjonale juridiske hjelpetelefoner - én for sivile saker og én for straffesaker. Samtidig skal dommere og andre ansatte i bulgarsk rettspleie få opplæring i internasjonale menneskerettighetsstandarder.

Kriminalomsorg
Programmet støtter blant annet introduksjon av alternative straffereaksjoner til fengsel og bedre rehabiliteringstilbud til innsatte, inkludert rom.

 

_______________________________________________________________________________

Tsjekkia 


Last ned faktaark for Tsjekkia

NGO-program
Omlag 1 million euro skal støtte prosjekter for å bedre utdannings- og fritidstilbudet for unge rombarn.

Barn og unge
Programmet skal blant annet bidra til å skrive utkast til en ny lov for beskyttelse av utsatte barn og unge. Kvaliteten på barnevernstjenester mv skal forbedres.

Regionalt program for sosial inkludering
Programmet skal iverksette en nasjonal holdningskampanje mot rasisme. Det utvikles nytt undervisningsmateriale om inkludering og anti-diskriminering. 650 lokale aktører i regionene Ustecky og Moravskoslezsky skal få særskilt opplæring i å håndtere rasisme, hatefulle ytringer og hatkriminalitet. 1,24 millioner euro er totalt satt av til tiltak for romfolk.

Kulturarv og kulturelt mangfold
Støtten fordeles etter åpen utlysning. Det er et krav at programoperatør i utvelgensen av prosjekter også inkluderer kvalifiserte prosjekter der romkultur og kulturelt mangfold er tema.

Schengen-samarbeid og bekjempelse av organisert kriminalitet (foreløpig ikke godkjent)

Likestilling og vold i nære relasjoner (foreløpig ikke godkjent)

 

_______________________________________________________________________________

Hellas


Last ned faktaark for Hellas

NGO- program (foreløpig ikke godkjent)

 

_______________________________________________________________________________

Spania


Last ned faktaark for Spania 

NGO-program
Fondet støtter tiltak og prosjekter som fremmer sårbare gruppers spesielle behov, inkludert rom.

Likestilling og familievennlig arbeidsliv
Yrkesdeltakelsen skal økes blant kvinner fra innvandrer- og minoritetskulturer, inkludert romfolk. Blant annet skal 150 kvinner få arbeidstreningskurs.

 

_______________________________________________________________________________

Ungarn


Last ned faktaark for Ungarn

NGO-program
Åtte prosent av programmet støtter tiltak og prosjekter for å fremme romfolks behov og interesser. Støtten fordeles etter åpen utlysning.

Barne og unge
Omlag 200 romjenter skal få støtte og oppfølging for å hindre at de slutter på skolen før tiden. Nye sport- og fritidsaktiviteter skal bidra til bedre integrering av rom og barn fra andre uttsatte grupper i lokalsamfunnene. Aktivitetene skal omfatte omlag 1500 barn og ungdommer. Det skal opprettes ti nye enheter for å bedre helse- og sosialtjenestene for barn og unge i områder hvor romfolk utgjør en stor minoritet.

Kulturarv og kulturelt mangfold
Programmet skal støtte prosjekter som bidrar til øke dialog mellom romfolk og den ungarske majoritetsbefolkningen. Prosjektene velges på bakgrunn av åpen utlysning.

Helse
Opplysningskampanje om livsstilssykdommer og andre helseutfordringer med særlig vekt på romfolk. Forbedrede arbeidsvilkår for helsearbeidere som jobber i romsamfunn.

 

_______________________________________________________________________________

Polen


Last ned faktaark for Polen

Kulturarv og kulturelt mangfold
Programmet støtter blant annet tiltak for å fremme toleranse og flerkulturell dialog og minoriteters kultur og kulturarv, inkludert rom. Fem prosent av programmene er satt av til prosjekter for å dokumentere minoriteters kulturhistorie.

Vold mot kvinner
Rom og innvandrere er definert som en av målgruppene for programmet som skal støtte tiltak for å bekjempe vold mot kvinner og vold i nære relasjoner.

NGO-program
Programmet skal støtte prosjekter om anti-diskriminering og menneskerettigheter.

 

 

_______________________________________________________________________________

Portugal


Last ned faktaark for Portugal

Helse
Programmet støtter blant annet tiltak for å redusere helseforskjeller mellom ulike samfunnsgrupper, inkludert minoriteter.

NGO-program
Programmet skal blant annet støtte holdnings- og opplysningskampanjer om minoriteters rettigheter og anti-diskriminering.

 

_______________________________________________________________________________

Romania


Last ned faktaark for Romania

NGO-program
Programmet støtter spesielt tiltak og prosjekter for minoriteter, med vekt på rombefolkningen. Et eget prosjekt skal samle inn data og kartlegge forholdene i områder hvor romfolket utgjør den største gruppen for å gjøre det enklere å målrette innsats og tiltak.

Barne og unge
Programmet støtter opprettelsen av minst 35 nye barnehager og dagsenter i regioner hvor romfolk utgjør en stor andel av befolkningen. Foreldre skal følges opp spesielt, og ansatte i sosial- og rådgivningstjenestene få bedre opplæring. Minimum 5,2 millioner euro er øremerket tiltak for rom.

Likestilling og familievennlig arbeidsliv (foreløpig ikke godkjent)

Kulturarv og kulturelt mangfold
Programmet støtter blant annet tiltak for å fremme toleranse og flerkulturell dialog og minoriteters kultur og kulturarv, inkludert rom. Minimum 1,6 millioner euro er øremerket tiltak for rom.

Forskning (foreløpig ikke godkjent)

Utdanning og stipend
Programmet er godkjent. Detaljer om støtte til utdanningsprosjekter for rom blir klart på et senere tidspunkt.

Helse (foreløpig ikke godkjent)

Vold mot kvinner/menneskehandel
En nasjonal opplysningskampanje for å bekjempe menneskehandel skal særlig rette seg mot rombefolkningen. Programmet skal også støtte prosjekter blant rombefolkningen for å hindre vold i nære relasjoner. Prosjektene velges etter åpen utlysning.

Schengen samarbeid og bekjempelse av organisert kriminalitet
Omlag 600 000 euro går til et prosjekt for å bedre kontakten og forståelsen mellom rumensk politi og romfolk. 40 polititjenestemenn får opplæring i å bekjempe hatkriminalitet, mens ytterligere 300 tjenestemenn skal få opplæring i kriminalitetsforebyggende arbeid blant minoriteter. Det skal gjennomføres en egen undersøkelse blant romfolket om hva slags typer kriminalitet de risikerer å bli utsatt for. Resultatene skal bidra til at lokalt politi blir mer målrettet i sin bistand og oppfølging.

Justisreformer
Programmet skal blant annet støtte prosjekter for gratis juridisk rådgivning til minst 1000 romfolk og personer fra andre fattige grupper i det rumenske samfunnet.

Kriminalomsorg
Programmet skal gjennomføre særskilte tiltak for rom i fengslene, inkludert morsmålsopplæring og et særskilt prosjekt for rehabilitering av innsatte.

 

_______________________________________________________________________________

Slovenia


Last ned faktaark for Slovenia

NGO-program
Programmet skal støtte prosjekter som skal øke kunnskap og kompetanse blant romfolk for å gjøre dem bedre i stand til å håndtere utfordringer knyttet til inkludering. Prosjektene velges ut etter åpen utlysning.

Helse
Programmet støtter tiltak for å redusere helseforskjeller, og skal blant annet ta spesielt hensyn til sårbare grupper som rom, barn og unge.

 

_______________________________________________________________________________

Slovakia


Last ned faktaark for Slovakia

NGO-program
Programmet støtter tiltak og prosjekter blant annet for å øke kunnskap og kompetanse blant romfolk for å gjøre dem bedre i stand til å håndtere utfordringer knyttet til inkludering.

Regionalt program for sosial inkludering
Programmet støtter blant annet tiltak i skolen for å fremme inkludering av barn og unge fra romfolket. Det gis også støtte til undervisning i språket romani.

Vold mot kvinner
Programmet støtter tiltak for å bekjempe vold i nære relasjoner og styrke tilbudet til ofre, inkludert kvinner fra romfolket.

Kulturarv og kulturelt mangfold
Programmet skal blant annet støtte prosjekter som fremmer kulturelt mangfold og formidling av minoriteters kultur.