Historisk arkiv

Regjeringens europapolitikk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Europaportalen

De europeiske landene er Norges nære naboer, venner og viktigste handelspartnere. Derfor må norsk utenrikspolitikk begynne i Europa.

Erna Solbergs utvidete regjering på Slottsplassen.
Erna Solbergs utvidete regjering på Slottsplassen. Foto: NFD

Regjeringen vil, jamfør samarbeidsavtalen, føre en mer aktiv politikk for å ivareta Norges interesser overfor EU, blant annet gjennom EØS-avtalen. Regjeringen legger til grunn EØS-avtalen og de øvrige avtalene med EU som ramme for europapolitikken.

Avtaleverket sikrer markedsadgang og forutsigbarhet for norsk næringsliv, og er av avgjørende økonomisk betydning. Den daglige oppfølgingen av avtaleverket er i stor grad av innenrikspolitisk karakter.

Det nordiske samarbeidet er av særlig stor viktighet. Regjeringen vil, jf samarbeidsavtalen, bidra til å styrke det parlamentariske samarbeidet i Nordisk råd og ta en aktiv rolle i Nordisk ministerråd.

Regjeringen vil:

  • Føre en proaktiv politikk for å ivareta norske interesser ved å medvirke tidligere i prosesser  og politikkutforming i EU
  • Søke å utdype bilaterale relasjoner med sentrale europeiske land
  • Styrke koordineringen av statsforvaltningens samlede håndtering av europasaker for å sikre effektiv saksbehandling og bedre norsk medvirkning
  • Prioritere deltagelse i uformelle og formelle europeiske fora som EØS-avtalen gir oss adgang til
  • Involvere Stortinget tidlig i avklaringen av viktige EØS-prosesser
  • Søke å avklare velferdsordninger i EØS-regelverket, og bidra til å gjøre prinsippet om fri bevegelse mer bærekraftig.

Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti (kapittel 16)

Mer informasjon: