Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Atomavtalen med Iran – hva betyr dette for norsk næringsliv?

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Iransanksjoner Q & A

USA, Storbritannia, Frankrike, Russland, Kina og Tyskland inngikk 14. juli en avtale med Iran om deres kjernefysiske program. Atomavtalen er kjent som Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). FNs sikkerhetsråd anerkjente avtalen 20. juli gjennom resolusjon 2231.

Hvis avtalen implementeres etter planen, vil den kunne åpne for tettere politisk og økonomisk kontakt med Iran. Den økonomiske samhandelen med Iran har ligget på et svært lavt nivå de siste årene. Norge vil iverksette lettelser i tråd med eventuelle vedtak fattet av FNs sikkerhetsråd og EU. Inntil videre vil søknader og henvendelser behandles etter gjeldende Iran-forskrift (forskrift 9. februar 2007 nr. 149 om sanksjoner og tiltak mot Iran).

Hva skjer etter at avtalen nå er inngått?

Avtalen sier at sanksjonene mot Iran vil bli gradvis opphevet mot at Iran aldri søker atomvåpen. Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) vil overvåke og kontrollere de atomrelaterte tiltak som avtalen beskriver. Inspeksjonsordningen er omfattende. Sanksjonene kan først heves når IAEA har verifisert og kan bekrefte at Iran har oppfylt sine forpliktelser.  

Når vil sanksjonene oppheves?

Tidspunktet vi avhenge av når Iran oppfyller sine forpliktelser i henhold til avtalen, og når IAEA kan verifiserer og bekrefte at dette er gjort. Partene til avtalen skal starte oppfyllelse av sine forpliktelser 90 dager etter vedtak i FN, altså 18. oktober 2015. Inntil videre vil søknader og henvendelser behandles etter gjeldende Iran-forskrift.

Hva kan norske bedrifter gjøre før sanksjonene oppheves?

Det er ingenting i veien for å ha dialog med fremtidige potensielle samarbeidspartnere i Iran. Det vil fortsatt ikke være tillatt å levere utstyr og tjenester før sanksjonslettelser er hjemlet i norsk lov. 

Hvilke sanksjoner (FN) og restriktive tiltak (EU) vil bli opphevet?

Tidspunktet for sanksjonslettelsene vil avhenge av når Iran oppfyller sine forpliktelser i henhold til avtalen og når det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) eventuelt kan verifisere dette. Sanksjonslettelsene er beskrevet i JCPOA Annex II og sekvensen for sanksjonslettelsene i JCPOA Annex V.

Hvilke sanksjoner vil bestå?  

Enkelte av de norske restriksjonene mot Iran vil bestå uavhengig av at IAEA eventuelt har verifisert og rapportert at Iran har oppfylt sin del av avtalen. Dette gjelder bl.a:  

  • De norske tiltakene som bygger på EUs tiltak grunnet menneskerettighetssituasjonen i Iran;
  • Eksport av varer og teknologi til atomindustrien;
  • Eksport av varer og teknologi til missilindustrien;
  • Våpenembargo;
  • Listeføringer av personer og selskaper tilknyttet de ovenfor nevnte kategoriene.

Hva er «snap back» mekanismen?

FN-sanksjonene kan gjeninnføres hvis Iran vesentlig misligholder sine forpliktelser. Snap-back mekanismen innebærer at ett av de fem faste medlemmene i FNs Sikkerhetsråd kan kreve sanksjonen tilbake for at dette skal skje. Sikkerhetsrådet har 30 dager på å vedta en resolusjon om videreføring av lettelsene. Dersom Sikkerhetsrådet ikke blir enig om å videreføre sanksjonslettelsene vil de automatisk gjeninntre.  

Kan det bli tillatt å eksportere flerbruksvarer (Liste II) til Iran?

Når det gjelder kontroll med flerbruksvarer på utenriksdepartementets kontroll-liste II vil det åpnes opp for eksport av varer og tjenester til sivil bruk og sivile brukere.

Hvor kan næringslivet henvende seg for å få mer informasjon?

Har du spørsmål om sanksjonsregelverket, ta kontakt med UDs Eksportkontroll (www.eksportkontroll.no) eller vår servicetelefon 23 95 06 50 (kl. 10.00-14.00).