Historisk arkiv

Støtte til opplysningsarbeid for fred 2017

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Formålet med tilskudd til opplysningsarbeid for fred er å fremme forståelse i Norge for betydningen av internasjonalt samarbeid for fred. Målgruppen er den norske allmenheten og opinionen. Norske frivillige organisasjoner kan søke støtte til arrangementer og informasjonstiltak innenfor ordningens mål.

Utenriksdepartementet ved Seksjon for global sikkerhet og nedrustning utlyser med dette midler til opplysningsarbeid for fred (kap. 118.71 og kap. 164.72) for 2017.

Søknadsfrist er 16. juni 2017.

Les utlysningsteksten grundig før søknad sendes. Alle søknader skal være i tråd med ordningens mål og prioriteringene slik de er beskrevet i Utenriksdepartementets Prop. 1 S (2017-2018).

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Tilskuddsordningens mål er forståelse i Norge for betydningen av internasjonalt samarbeid for fred og å informere allmennheten og beslutningstagere om trusselen atomvåpen utgjør.

Målgruppen er den norske allmennheten og opinionen. Årlige prioriteringer innenfor denne ordningen gis ved Stortingets godkjenning av Utenriksdepartementets Prop. 1 S. Det tas forbehold om årlig bevilging over statsbudsjettet.

Prioriteringer

Tiltakets formål må være i samsvar med mål for tilskuddsordningen. Innenfor rammen av tilgjengelige budsjettmidler prioriteres følgende tiltak:

 • Tiltak som skaper engasjement og oppslutning i den norske allmenheten og opinionen.
 • Tiltak som fremmer nye måter å engasjere folk i fredsarbeid på, særlig gjennom sosiale medier og ny teknologi.
 • Arrangementer og informasjonstiltak, herunder seminarer, foredrag, artikler, kronikker, video-/radioproduksjoner, brosjyrer, informasjonskampanjer, web-prosjekter osv.
 • Større initiativ som kan gi sterkere gjennomslagskraft og tiltak som utføres i samarbeid mellom flere aktører.
 • Tiltak som bidrar til økt koordinering og kompetanseheving.

Det gis normalt ikke støtte til fullfinansiering av tiltak. Støttebeløp vil måtte begrenses til en mindre andel av kostnadene. Søknad må inneholde et detaljert budsjett og opplysninger om øvrig finansiering. Det kan unntaksvis gis tilskudd til reiseutgifter og administrative utgifter og lønnsmidler.

Tildelingskriterier

Tiltakets formål må være i samsvar med målsettingen for ordningen, jfr. kap. 1.

Tilskuddsmidler stilles til rådighet gjennom en avtale, og tilskuddsmottaker sørger for at midlene brukes i henhold til avtaleforpliktelsene. UD praktiserer nulltoleranse for økonomiske misligheter som korrupsjon, bedrageri, tyveri, underslag, bruk av midler i strid med avtale og tilfeller der avtalepartner ikke kan/vil redegjøre for bruk av midler på en akseptabel måte. Nulltoleransen gjelder for alle personer, organisasjoner og regjeringer som forvalter midler som Utenriksdepartementet har bevilget. Tilskuddsmottaker skal sørge for å forebygge og avdekke økonomiske misligheter.

De følgende fire tverrgående hensynene skal ivaretas;

 • Menneskerettigheter, særlig knyttet til medbestemmelse, ansvarlighet og ikke-diskriminering
 • Kvinners rettigheter og likestilling
 • Klima og miljø
 • Anti-korrupsjon

Tilskuddsmottaker skal identifisere vesentlige risikofaktorer som kan virke negativt på de tverrgående hensynene, analysere og håndtere disse gjennom hele tiltakssyklusen. Risikovurderingen skal tilpasses tiltakets vesentlighet, omfang og varighet.

Tilskudd som mottar midler fra kapittel 164.72 skal være i tråd med OECD/Dac-direktivenes kriterier for Oda-støtte. 1)

Potensielle tilskuddsmottakere er norske frivillige organisasjoner.

Det kan gis støtte til:

 • Gjennomføring av tiltak som fremmer forståelse for betydning av internasjonalt samarbeid for fred, herunder seminarer, foredrag, informasjonskampanjer osv.
 • For deler av ordningen (118.71) vil arbeidet for en verden fri for atomvåpen prioriteres.

Det kan ikke gis støtte til:

 • kommersiell virksomhet
 • politiske partier (det er allikevel ikke diskvalifiserende for støtte at ett eller flere politiske partier deltar i aktiviteter organisert av organisasjoner som mottar støtte under denne ordningen)

Krav til søker og søknad

For å kunne inngå en avtale om tilskudd fra Utenriksdepartementet, må søker være en juridisk person. Søker skal informere om organisasjonsform i søknaden.

Søker må ha god kjennskap til ordningen, og ha kompetanse og kapasitet til å gjennomføre prosjektet og forvalte tilskuddet i henhold til avtaleforpliktelsene.

Seksjon for global sikkerhet og nedrustning skal innhente rapportering fra mottaker for tiltak under ordningen som gjør det mulig å vurdere tiltakets effekt på målgruppen og rapportere på ordningens måloppnåelse i den årlige budsjettproposisjonen.

Begrunnet mistanke om økonomiske misligheter skal uten ugrunnet opphold rapporteres til Sentral kontrollenhet i UD og følges opp i tråd med Prop. 1 S (2014 – 2015), kapittel 2 og «Utenrikstjenestens retningslinjer for varsling og håndtering av kritikkverdige forhold» (2015).

Søknadsskjema for de(t) aktuelle forvaltningsregime(ne) skal som hovedregel benyttes.

Søknadsskjema «S01 Søknad om prosjekt/programstøtte» benyttes for større, mer komplekse tiltak. «S02 Søknadsskjema for tiltak av begrenset omfang» benyttes for mindre tiltak.

Søkes det om støtte til flere aktiviteter, skal dette gjøres på samme søknadsskjema. Dersom initiativtaker til tiltaket er et lokallag eller en underavdeling av en organisasjon, skal hovedorganisasjonene være avsender.

Søknadsfrist

16. juni 2017

Departementet har ingen plikt til å behandle søknader som mottas etter søknadsfristen, men kan vurdere slike søknader dersom det fortsatt er tilgjengelige budsjettmidler.

Kontaktinformasjon

Søknader skal sendes elektronisk til post@mfa.no med kopi til Seksjon.for.global.sikkerhet.og.nedrustning@mfa.no. Husk tydelig beskrivelse av at det søkes om midler under ordningen «Opplysningsarbeid for fred 2017»

Andre henvendelser til: Utenriksdepartementet, Seksjon for global sikkerhet og nedrustning, Postboks 8114, Dep. 0032 Oslo.

***

Oda = Official Development Assistance

Dac = OECDs utviklingskomite (Development Assistance Committee)