Historisk arkiv

Arbeidsdepartementet

Kjønn og sykefravær

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Kvinner har betydelig høyere sykefravær enn menn, og dette gjelder for alle aldersgruppene, unntatt 16–19 år.

Sykefraværet for menn øker i stor grad med økende alder, med unntak av for den eldste aldersgruppen (65–69 år), hvor sysselsettingen er lav. Kvinners fravær er derimot høyere mellom 25 og 39 år enn mellom 40 og 55 år, noe som bl.a. har sammenheng med svangerskapsrelatert fravær. Forskjellen mellom kvinner og menn er størst i aldersgruppene 25–39 år.

Økende forskjell

Ifølge sykefraværsstatistikken var kvinners totale sykefravær i 2001 nær 50 prosent høyere enn menns. Forskjellen har vært økende gjennom hele det siste tiåret, med unntak av perioden etter finanskrisen da fraværet særlig for menn økte kraftig.

I 2011 var kvinners sykefravær over 60 prosent høyere enn menns. En konsekvens av dette er at reduksjonen i sykefravær i løpet av IA-perioden har vært større for menn enn for kvinner. Fra 4. kvartal 2001 til 4. kvartal 2011 er det legemeldte sykefraværet blant menn redusert med 23,6 prosent, mens det for kvinner er redusert med 15 prosent.

Ingen entydige forklaringer

Det finnes ingen entydige forklaringer på hvorfor det er så store kjønnsforskjeller og hvorfor de har økt over tid. Mulige årsaksforklaringer på kjønnsforskjeller i sykefravær som har vært diskutert er svangerskapsrelaterte lidelser, eventuelle andre helseforskjeller mellom menn og kvinner, at kvinner lettere oppsøker helsevesenet, at kvinner er utsatt for dobbel byrde med arbeid og ansvar for barn, og spesielle arbeidsbelastninger i yrker med stor andel kvinner.

I NOU 2010: 13 Arbeid for helse (Almlid-utvalget) heter det at svangerskap er en viktig forklaring på kjønnsforskjellene i sykefraværet. Likevel kan kjønnsforskjellene i sykefraværet bare delvis forklares med sykefravær relatert til graviditet. Ifølge Myklebø og Thune (2010) kan nær halvparten av forskjellen mellom menn og kvinner i aldersgruppen 20–39 år tilskrives sykdom i forbindelse med svangerskap. Ifølge Bye m.fl. (2010) kan rundt 35 prosent av forskjellen i menn og kvinners legemeldte sykefravær tilskrives svangerskapsrelaterte sykdommer.

Rapport om sykefravær

På oppdrag av Arbeidsdepartementet/faggruppen ble det i november 2011 arrangert et ekspertmøte om årsaker til kjønnsforskjeller i sykefravær. En hovedkonklusjon i rapporten fra møtet (klikk her for å lese rapporten i pdf) er at det også i andre land er store kjønnsforskjeller i sykefraværet, og at det således er det høye totale sykefraværet i Norge som gjør at vi skiller oss ut, ikke at det er store kjønnsforskjeller. Ifølge rapporten finnes det heller ingen sikre forklaringer på hvorfor sykefraværet er høyere blant kvinner enn menn.