Historisk arkiv

EØS-borgere og registreringsbevis

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Muligheten til å få økonomisk stønad i Norge er begrenset for EØS borgere. Rettigheter må være opparbeidet gjennom arbeid her (rettigheter etter folketrygdloven), eller fordi tilknytningen til Norge er så sterk at vedkommende anses å ha bopel her. Registreringsbeviset utløser ingen økonomiske rettigheter.

Muligheten til å få økonomisk stønad i Norge er begrenset for EØS borgere. Rettigheter må være opparbeidet gjennom arbeid her (rettigheter etter folketrygdloven), eller fordi tilknytningen til Norge er så sterk at vedkommende anses å ha bopel her. Registreringsbeviset utløser ingen økonomiske rettigheter. 

Hvorvidt en person har fast bopel må vurderes ut fra en konkret helhetsvurdering. Dette er presisert i merknader til § 2 i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV, se punkt 1.2.1.1, hvor det heter at for å ha fulle rettigheter etter loven, må en person 1) oppholde seg lovlig i landet. Norske statsborgere og personer med gyldig oppholdstillatelse eller opphold som følger av bilaterale eller multilaterale avtaler eller konvensjoner, som EØS-avtalen og Nordisk konvensjon om sosialhjelp og sosiale tjenester, har lovlig opphold i landet. 2) Ha fast bopel i Norge. For at en person skal anses å ha fast bopel i Norge, er det en forutsetning at oppholdet er lovlig og ment å være av en viss varighet. Hvis det er tvil om en person har fast bopel, må NAV-kontoret foreta en konkret individuell vurdering. I denne helhetsvurderingen kan det blant annet legges vekt på om personen er folkeregistrert i Norge, har ektefelle og eventuelt barn bosatt i Norge, er medlem i folketrygden, har skattemessige forpliktelser i Norge, og personens bosituasjon. Det kan videre tas hensyn til oppholdets varighet og formål, og oppholdstid før søknad om sosiale tjenester fremmes, fremtidsplaner og formålet slik det fremkommer av oppholdsgrunnlaget vil være relevant. 

Et registreringsbevis gir ikke rett til økonomiske ytelser i Norge, verken stønad eller trygd. Beviset ble innført for å ha oversikt over EØS-borgere med oppholdsrett utover tre måneder, og erstattet tidligere søknad om oppholdstillatelse.

Norge kan yte kortvarig nødhjelp i et par dager for mennesker i akutt krise. For alle andre økonomiske ytelser er det minimum ett av to krav som må være oppfylt: Opparbeidede rettigheter gjennom arbeid eller at tilknytningen til Norge er av en viss varighet. For å ha rett til sosialstønad er kravet at søker har ”bopel” her. For alle søkere må dette dokumenteres. Det er NAV-kontoret som må vurdere om den enkelte oppfyller disse kravene. Registreringsbevis er uten betydning i denne sammenhengen, og dette følger allerede i dag av Arbeids- og velferdsdirektoratets retningslinjer: ”EØS-borgere som har registreringsbevis, men som ikke har fast bopel i Norge har begrenset rett til tjenester, på samme måte som andre EØS-borgere med kortvarig opphold”.

FAKTA

Registreringsbevis

Hva er registreringsbevis for EØS-borgere? Gir det noen rettigheter?

 • EØS-borgere som ønsker å oppholde seg her utover tre måneder, må registrere seg. Vilkår for registrering; EØS-borgeren oppfyller et av oppholdsgrunnlagene i utlendingsloven § 112, som arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende, tjenesteyter, egne midler, eller student.
 • Registreringsbeviset gjelder på ubestemt tid og skal ikke fornyes.
 • Det er en registreringsplikt, men manglende registrering har ikke noe å si for oppholdsretten. Selve oppholdsretten følger av direktivet om fri bevegelighet (2004/38/EF).
 • Registreringsbeviset gir ingen rettigheter i seg selv og dokumenterer ikke lovlig opphold. Det gir kun et uttrykk for at vedkommende fylte vilkårene for et oppholdsgrunnlag da det ble utstedt. Registreringsbeviset er ikke dokumentasjon for at en EØS-borger har lovlig opphold utover det øyeblikket dokumentasjon for et oppholdsgrunnlag fremlegges for politiet.
 • Det er alltid de faktiske forholdene som avgjør om personen har oppholdsrett, ikke besittelse av et registreringsbevis. Det betyr at NAV og eventuelt andre etater, selv må få dokumentert om personen har lovlig opphold eller ikke.

Bakgrunn for innføring av ordning med registreringsbevis

 • Direktivet ga myndighetene anledning til å innføre en ordning med registrering for EØS-borger med oppholdsrett utover tre måneder.
 • Registreringsordningen ble innført blant annet for at norske myndigheter skulle ha oversikt over hvem som kommer til landet. Ordningen erstattet tidligere søknad om oppholdstillatelse og ble innført med ny utlendingslov.
 • Registreringsordningen er rask, enkel og brukervennlig. Det er begrenset hva slags dokumentasjon som kan kreves fremlagt.

 

Sosialhjelp

Hvilken rett har EØS-borgere i Norge til sosiale tjenester?

 • EØS-borgere som har lovlig opphold i Norge, men som ikke har bopel her, har rett til råd og veiledning. Dersom de er i en nødssituasjon har de rett til tjenester (tak over hodet og nødhjelp) i noen dager – inntil de får penger fra annet hold eller kan reise hjem.
 • EØS-borgere som har ”bopel i Norge” er fullt ut omfattet av loven, og vurderes på vanlig måte. Dette følger av sosialtjenesteloven og av diskrimineringsforbud som finner i en rekke internasjonale konvensjoner og av EØS-avtalen.
 • EØS-borgere som oppholder seg ulovlig i Norge har rett på råd og veiledning. Dersom de er i en nødssituasjon har de rett til tjenester (tak over hodet og nødhjelp) i noen dager – inntil de kan reise hjem.
 • Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen er ikke endret på dette punktet. En forskrift om rett til sosiale tjenester for personer uten fast bopel i Norge trådte i kraft 1. januar 2012, men denne innebar ingen endring i EØS-borgeres rett til tjenester.
  • Regjeringen har besluttet å sende på høring et forslag med to alternative endringer av bestemmelsen om nødhjelp for personer uten lovlig opphold. Bestemmelsen skal enten presiseres, slik at det tydelig fremgår at hjelp bare kan gis i få dager, eller den skal oppheves.
   Høringsnotat vil bli sendt ut i løpet av sommeren.