Historisk arkiv

Sikrer likebehandling i vikarbyrådirektivet med tiltakspakke

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

– Regjeringens tiltakspakke i forbindelse med vikarbyrådirektivet skal sikre at vikarbyråene opptrer seriøst og gir sine ansatte gode arbeidsvilkår, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Vikarbyrådirektivets sentrale element er det såkalte ”likebehandlingsprinsippet”. Det innebærer at de som leies ut minst skal ha de lønns- og ansettelsesvilkår som vedkommende ville hatt dersom han eller hun var ansatt direkte hos innleier. Likebehandlingen skal i følge direktivet omfatte ulike sider ved lønn, arbeidstid og ferie.

Spørsmålet om å ta inn vikarbyrådirektivet i norsk rett og forslag til tiltak i den forbindelse var på høring høsten 2010. Gjennom høringssvarene har departementet fått flere bekymringsmeldinger og forslag.

Arbeidsdepartementet sender derfor nå på høring ytterligere tiltak for å sikre gjennomføring av nye regler om likebehandling som følger av vikarbyrådirektivet. Fristen for tilleggshøringen er 30. januar 2012.

I tiltakspakken som sendes på høring, foreslås følgende:

 • Solidaransvar
  Innleievirksomheten får solidaransvar for vikarbyråets plikt til å dekke lønn og annen godtgjøring etter likebehandlingsprinsippet i vikarbyrådirektivet.
   
 • Opplysningsplikt overfor vikarer
  Vikarbyrået får plikt til å opplyse sine ansatte om grunnlaget for lønnsfastsettelsen knyttet til innleieforholdet.
   
 • Opplysningsplikt overfor innleievirksomheten
  Vikarbyrået får plikt til å opplyse innleievirksomheten om de vilkår som avtales mellom vikarbyrået og den som leies ut.
   
 • Opplysningsplikt overfor vikarbyrå
  Innleievirksomheten får opplysningsplikt overfor vikarbyrået om de opplysninger som er nødvendig for at vikarbyrået skal kunne ivareta kravet om likebehandling.
   
 • Arbeidstidsansvar for innleier
  Ny bestemmelse i arbeidsmiljøloven som klargjør at innleievirksomheten, i tillegg til vikarbyrået, har ansvar for å påse at arbeidstidsreglene overholdes.
   
 • Drøftingsplikt for innleier
  Lovfestet drøftingsplikt for innleievirksomheten med de tillitsvalgte om bruk av innleie.
   
 • Arbeidstilsynet håndhever drøftingsplikten
  Arbeidstilsynet skal håndheve den nye drøftingsplikten.
   
 • Kollektiv søksmålsrett vurderes
  Det er ønskelig å få vurdert nærmere spørsmålet om kollektiv søksmålsrett for tillitsvalgte, som ledd i gjennomgangen av  håndhevingen av alvorlige brudd på arbeidsmiljøregelverket varslet i arbeidslivsmeldingen. Dette arbeidet starter opp i første halvår 2012.
   
 • Bemanningsregisteret evalueres
  Bemanningsregisteret, som ble innført i 2009, evalueres i 2012.

Innsynsrett for tillitsvalgte i innleievirksomheten ble foreslått i høringsrunden i 2010. Også spørsmålet om innlemmelse av vikarbyrådirektivet i norsk rett var inkludert i høringen i 2010. Det samme gjelder lovfesting av likebehandlingsprinsippet, som sier at innleide fra vikarbyråer minst skal ha samme lønn som om de var fast ansatte i innleievirksomheten. Disse spørsmålene er ikke en del av tilleggshøringen.

Les høringsbrevet her