Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Fra stønad til arbeid — sterkere fokus på sosial inkludering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

– Vi vil føre en politikk for å redusere forskjellene i samfunnet. Vi vil avskaffe fattigdom ved å styrke de offentlige sikkerhetsnettene og ved å gi ledige mulighettil å komme tilbake til aktivt arbeid, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Pressemelding

Nr.: 108/1
Dato: 06.10.2006

Kontaktperson:
Ekspedisjonssjef Tom Gulliksen, 22 24 80 85, mobil 970 64 814 (fakta)
Informasjonssjef Wenche Rasch, 22 24 21 16, mobil 995 95 013 (politikere)

Fra stønad til arbeid – sterkere fokus på sosial inkludering

– Vi vil føre en politikk for å redusere forskjellene i samfunnet. Vi vil avskaffe fattigdom ved å styrke de offentlige sikkerhetsnettene og ved å gi ledige mulighet til å komme tilbake til aktivt arbeid, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Regjeringen vil føre en politikk bygget på rettferdighet og fellesskap – en politikk som styrker den enkeltes personlige trygghet gjennom sterke felles velferdsordninger og rettferdig omfordeling.

Samtidig med statsbudsjettet legger regjeringen fram to handlingsplaner, en plan for integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen og en plan mot fattigdom. Til sammen i de to handlingsplanene legger regjeringen opp til en styrking av fattigdomsbekjempelse og for inkludering på vel 1 milliard kroner.

– Arbeidsmarkedet er i sterk bedring. Likevel vil kampen mot arbeidsledighet fortsatt være en høyt prioritert oppgave for regjeringen. Arbeid til alle er det viktigste virkemiddelet for å redusere sosiale forskjeller. Vi vil arbeide for et mer inkluderende arbeidsliv, med plass til ulike mennesker, og med en forventning om at alle kan arbeide etter evne, understreker statsråden.

Styrking av innsatsen mot fattigdom
Sammen med forslaget til statsbudsjett for 2007 legger regjeringen fram en handlingsplan mot fattigdom. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2007 en styrking av innsatsen mot fattigdom med 710 millioner kroner. Tiltakene i 2007 skal styrke tilknytningen til arbeidslivet for de som står utenfor, sikre inkludering og deltakelse for utsatte barn og unge og bedre levekårene for de vanskeligst stilte.

Regjeringen foreslår blant annet å bevilge midler til oppstart av et kvalifiseringsprogram (tidligere omtalt som et konkret forslag til velferdskontrakter) basert på samme opplegg som introduksjonsprogrammet for innvandrere. Dette innebærer rettigheter og plikter for deltagerne, og skal bedre oppfølgingen av personer som i dagens system blir avhengige av økonomisk sosialhjelp over lengre tid.

For å bedre den økonomiske situasjonen og levekårene til personer som har behov for sosialhjelp i en forbigående vanskelig situasjon, foreslår regjeringen å øke satsnivået i de statlige veiledende retningslinjene for utmåling av stønad til livsopphold fra 1. januar 2007 med 5 prosent utover ordinær prisjustering.

Regjeringen anser det som viktig at personer som opplever tapt arbeidsinntekt som følge av arbeidsledighet sikres et rimelig inntektsnivå, slik at de kan sørge for sitt livsopphold mens de er arbeidssøkere.

– I tråd med Soria Moria-erklæringen legger regjeringen derfor opp til en forbedring av dagpengeordningen i 2007, sier Bjarne Håkon Hanssen.

Med dagens regelverk ytes ikke dagpenger de første fem dagene i ledighetsperioden. - For å sikre bedre kompensasjon for dagpengemottakere ved inntektsbortfall foreslår Regjeringen å redusere antall ventedager fra fem til fire dager fra 1.1.2007.

Handlingsplan for integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen
– Regjeringen vil hindre at det utvikler seg et klassedelt samfunn der innvandrere har dårligere levekår og lavere samfunnsdeltakelse enn befolkningen for øvrig, sier statsråden.

Derfor vil regjeringen foreslå å bevilge 400 millioner kroner fordelt på en rekke tiltak som skal legge til rette for at innvandrere raskest mulig kan bidra med sine ressurser i samfunnet, og til at innvandrere og etterkommere får like muligheter som andre i samfunnet.

Regjeringen foreslår å bevilge 42,6 millioner kroner til gjeninnføring av norskopplæring for asylsøkere som venter på å få behandlet sin søknad. Asylsøkere som oppholder seg i ordinære mottak skal kunne få inntil 250 timer opplæring i norsk.

Sykelønn
Regjeringen foreslår å innføre et medfinansieringsansvar for arbeidsgiverne med 20 prosent i de første 6 måneder av sykefraværet og deretter 10 prosent i resten av sykepengeperioden. Dette kompenseres delvis ved å redusere arbeidsgiverperioden fra 16 til 14 dager. Samtidig utvides både den eksisterende skjermingsordning for personer med kroniske lidelser, og folketrygdens forsikringsordning for sykepengeansvaret for små bedrifter.

– Arbeidstakerne skal fortsatt beholde retten til full lønn under sykdom. Samtidig jobber et utvalg, ledet av statsminister Jens Stoltenberg, med å gjennomgå regjeringens forslag og eventuelt foreslå alternative løsninger som gir samme forventet nedgang i sykefravær og i statens utgifter til sykepenger som regjeringens forslag, sier statsråden.

NAV-reformen og pensjonsreformen
Regjeringen foreslår at det i 2007 bevilges 1380 millioner kroner til NAV-reformen og IKT-løsninger for å håndtere pensjonssystemet fra 2010. Til kommunenes økte utgifter knyttet til NAV-reformen er 100 millioner kroner lagt inn som en del av veksten i kommunesektorens frie inntekter i 2007.

Aktiv og målrettet arbeidsmarkedspolitikk
Utsiktene på arbeidsmarkedet gir grunnlag for sysselsettingsvekst og videre nedgang i arbeidsledigheten. Utfordringene for 2007 er derfor knyttet til å utnytte den høye etterspørselen etter arbeidskraft, for å få ulike grupper som har problemer med å skaffe seg arbeid på egen hånd over i arbeid. En målrettet og aktiv arbeidsmarkedspolitikk skal legge til rette for dette. Regjeringen foreslår et tiltaksnivå på 11 800 plasser under de ordinære arbeidsmarkedstiltakene og 28 000 plasser under arbeidsmarkedstiltakene for yrkeshemmede i 2007.

Innenfor et tiltaksnivå på 11 800 plasser under de ordinære arbeidsmarkedstiltakene, skal innsatsen overfor innvandrere styrkes ytterligere. For unge i alderen 20-24 år som har vært ledige i mer enn tre måneder, iverksettes en oppfølgingsgaranti. Hovedfokuset vil være aktiv jobbsøking, egenaktivitet og motivasjon. Dette skal bidra til å redusere risikoen for varig utstøting fra arbeidslivet.

Økning av kvoten for overføringsflyktninger
Regjeringen foreslår å øke kvoten for overføringsflyktninger i 2007 fra årets 1000 plasser til 1200 plasser. Målet er å utvide kvoten til 1500 i løpet av regjeringsperioden.

Økte ressurser til utlendingsforvaltningen
I tråd med anbefalingene fra utvalget som gransket UDI våren 2006, ønsker regjeringen å sikre at UDIs saksbehandling har tilstrekkelig kapasitet og kvalitet. Regjeringen foreslår totalt å øke UDIs driftsbevilgning med 93 millioner kroner, hvorav 64,5 millioner kroner kan knyttes til oppfølgingen av granskningen av UDI.

UNEs driftsbudsjett foreslås styrket med 10 millioner kroner i forhold til 2006, til tross for forventet nedgang i antall nye saker. Den reelle styrkingen av UNE vil være på 28 millioner kroner. Midlene skal brukes til å få ned antall ubehandlede asylsaker, og på sikt få redusert saksbehandlingstiden for asylsaker.

Samiske formål
I regjeringens forslag til statsbudsjett er det satt av 694 millioner kroner til særskilte samiske formål, mot 641 millioner kroner i 2006.

Nasjonale minoriteter
Regjeringen foreslår å øke tilskudd til nasjonale minoriteter med 1 million kroner i 2007. Videre foreslåes det å settes av 1 million kroner til Norsk Skogfinsk Museum og en økning på 1 million kroner til Jødisk Museum over Kultur- og kirkedepartementets budsjett.

Til toppen