Historisk arkiv

Staten anker dommen fra Oslo tingrett i nordsjødykkersaken

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

– Dommen vil ha meget prinsipielle og uoversiktlige konsekvenser langt utover ”dykkersaken”, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen. Regjeringen er derfor kommet til at dette er en type dom som må prøves for høyere rettsinstanser.

Staten har påtatt seg et moralsk og politisk ansvar, og på dette grunnlag har dykkerne fått en kompensasjon på opptil 2,5 millioner kroner og 200 000 kroner i oppreising. Kompenasjonsordningen stiller lempelige krav til dokumentasjon, slik at dykkerne har fått kompenasjonen raskt. Til nå er det betalt ut i underkant av 600 millioner kroner til ca. 215 tidligere nordsjødykkere.

Tingrettens dom innebærer en endring i dagens rettstilstand innenfor det ulovfestede objektive erstatningsansvaret som i betydelig grad utvider statens objektive ansvar. Dette gjelder særlig følgende forhold:

  • Det foreligger ikke rettspraksis der staten eller andre aktører ilegges objektivt ansvar uten å ha tilknytning til den risikofylte virksomhet i form av å være eier eller innehaver og/eller arbeids- og eller oppdragsgiver.
  • Det har ikke tidligere blitt konstatert ansvar for staten som regulerende og kontrollerende myndighet, og utvidelsen av det objektive ansvaret for staten til også å omfatte dette vil kunne få konsekvenser utover olje- og gassvirksomheten.

I prinsippet vil dette bety at staten kan få et objektivt ansvar for skader og ulykker på et hvert forvaltningsområde der det offentlige har tilsyns- og reguleringsmyndighet. – Slik sett er dommen meget prinsipiell, og konsekvensene uoverskuelige i forhold til nordsjødykkingen, men også i forhold til statens ansvar for skader som kan oppstå på andre områder. Det hører også med til saken at Oslo tingrett i domspremissene selv gir utrykk for at dommen nok savner klar forankring i dagens rettspraksis, sier Hanssen.

Videre er heller ikke skade-, årsaks- og utmålingsspørsmålene drøftet i særlig grad i tingrettens avgjørelse. Også her er det således behov for å få en fornyet vurdering av premissene for statens ansvar.

Det er også et helt grunnleggende prinsipp i norsk lovtradisjon at loven skal praktisereres likt for alle, uansett hvilken yrkesgruppe man tilhører. – I dommen synes det å være lagt betydelig vekt på at staten har hatt store inntekter fra olje- og gassvirksomheten. En konsekvens av en slik tilnærming vil være at den som arbeider i en virksomhet som har skapt betydelige inntekter for den norske stat har et bedre erstatningsrettslig vern enn andre, for eksempel hjelpepleieren som har pådratt seg skade gjennom innsats på samfunnets utgiftsside. Dette vil fremstå som lite rettferdig, sier Hanssen.

– Det har vært naturlig for oss å foreta en grundig juridisk vurdering av saken. Etter nøye vurderinger, og på bakgrunn av kontakt med Regjeringsadvokaten, har regjeringen kommet fram til at staten ikke kan akseptere den rettsoppfatning tingretten legger til grunn, uten at ansvarsspørsmålet blir prøvet for høyere rettsinstanser. Vi har derfor besluttet å anke saken, sier statsråden.

Oslo tingrett har ikke funnet at staten eller noen som har opptrådt på vegne av staten kan klandres for dykkernes skader. Dykkerne fikk ikke medhold i at staten har brutt menneskerettighetene ved ikke å regulere eller kontrollere dykkernes arbeidssituasjon godt nok.

Fristen for å anke dommen er 16. september 2007.