Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Helhetlig og langsiktig innsats mot fattigdom

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Fattigdomssatsing i denne regjeringsperioden er økt med 1,6 milliarder.

Målrettede tiltak mot fattigdom videreføres og styrkes. I statsbudsjettet for 2008 følger regjeringen opp handlingsplanen med en ytterligere styrking på 336,1 mill. kroner, samtidig med at tiltakene fra 2007 videreføres. Med regjeringens forslag til tiltak i statsbudsjettet for 2008 vil de årlige bevilgningene til tiltak mot fattigdom være økt med om lag 3,2 mrd. kroner siden 2001. Dette innebærer en økning med om lag 1,6 mrd. kroner under den nåværende regjeringen.

- Fattigdom er uakseptabelt og regjerningen har derfor som mål å avskaffe fattigdom. Vi er godt i gang, men målet er ambisiøst og krever en langsiktig innsats, sier statsråd Bjarne Håkon Hanssen.

- Vi vektlegger et bredt forebyggende perspektiv, og vil gjøre noe med forhold som bidrar til å skape og opprettholde fattigdom innenfor oppvekstmiljø og utdanningssystem, innenfor arbeidsmarked og arbeidsliv og innenfor velferdsordningene. Dette er viktige investeringer i framtiden, hvor avkastningen trolig først vil bli synlig noe fram i tid. Regjeringen avskaffer fattigdom gjennom universelle velferdsordninger, sterke fellesskapsløsninger og ved å gi alle anledning til å delta i arbeidslivet, sier Hanssen. 

Regjeringen la sammen med forslaget til statsbudsjett for 2007 fram Handlingsplan mot fattigdom. Handlingsplanen er rettet inn mot tre delmål: Alle skal gis mulighet til å komme i arbeid, alle barn og unge skal kunne delta og utvikle seg, og levekårene for de vanskeligst stilte skal bedres.

En viktig del av handlingsplanen mot fattigdom er kvalifiseringsprogrammet, som skal bidra til at flere som står utenfor arbeidsmarkedet kommer i arbeid. Regjeringen foreslår å bevilge i alt 236,5 millioner kroner i 2008 til kvalifiseringsprogrammet. Av dette utgjør satsingen neste år 183,5 millioner, mens 53 millioner er en videreføring av satsingen i 2007.

Regjeringens styrkede innsats mot fattigdom

Tiltak

Mill. kr.

  

20061

2007

2008

Arbeid

42,9

259,9

464,4,5

Barn og unge

7,6

47,6

67,6

Levekår

483,3

935,8

1 047,4

Samlet styrking av innsatsen mot fattigdom

533,8

1 243,3

1 579,4

1 Sammenlignet med Bondevik II-regjeringens forslag for 2006

 

Satsingen i 2008 fordeler seg på følgende tiltak:

  

Mill. kroner

Arbeid

Kvalifiseringsprogrammet mv. (AID)

183,5

Lovendring om voksnes rett til utdanning (KD)

21,0

  

Barn og unge

Forsterket innsats overfor barn og unge i risikosoner (AID i samarbeid med HOD)

20,0

  

Levekår

Tiltak overfor rusmiddelavhengige ifm. opptrappingsplanen for rusfeltet (HOD)

76,0

Styrket brukermedvirkning mv. (AID)

10,0

Styrket tilskudd til frivillighetssentraler – 13 nye frivillighetssentraler (KKD)

6,6

Styrking av bostøtten (KRD) (Bostøtte for deltakere i kvalifiseringsprogrammet)

19,0

Sum

336,1

 

På Helse- og omsorgsdepartementets område er det i 2008 i tillegg foreslått en styrking på 940 mill. kroner til opptrappingsplanen for psykisk helse. Tiltak innenfor denne planen har relevans for regjeringens innsats mot fattigdom. Blant annet er det avsatt 100 millioner kroner til en nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse.

Innvandrerbefolkningen er i dag overrepresentert blant personer med vedvarende lavinntekt. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2008 også å styrke innsatsen for integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen med ytterligere 212 mill kroner.

Regjeringen vektlegger en god dialog med frivillige organisasjoner og representanter for vanskeligstilte og marginaliserte grupper. Arbeidet vil bli styrket og videreutviklet i 2008. Blant annet vil Regjeringen i løpet av høsten 2007 avholde en fattigdomskonferanse, hvor det blant annet vil bli diskutert hvordan denne dialogen best kan innrettes.

 

Til toppen