Historisk arkiv

Sametingets selvstendige stilling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

– Regjeringen vil sette i gang et omfattende lovarbeid for å tydeliggjøre Sametingets formelle stilling, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen. For regjeringen er Sametinget, som samenes representative folkevalgte organ, den viktigste premissleverandøren for samepolitikken.

SametingetLovarbeidet har som mål å utarbeide forslag til de lovendringer som er nødvendige for at Sametinget eventuelt skal kunne etableres som et eget rettssubjekt. Sameloven ble fastsatt i 1987 og bør generelt oppdateres slik at den er i tråd med den praksisen som har utviklet seg. En eventuell utvidelse av Sametingets myndighet til å fastsette bestemmelser om sametingsvalget, og organiseringen av samisk kulturminnevern vil bli vurdert i lovarbeidet.

Regjeringen er opptatt av å sikre Sametinget reell innflytelse på områder som er viktige for det samiske samfunn, og tydeliggjøre Sametingets frie stilling. – Vi vil bygge videre på de positive erfaringene med konsultasjonsavtalen mellom Sametinget og statlige myndigheter, og ønsker å utvikle nye budsjettprosedyrer som sikrer at Sametinget tidligere, og i større grad, kan komme i dialog med regjeringen om budsjettbehov i det samiske samfunnet, sier arbeids- og inkluderingsministeren.

Sametinget har fått styrket sin rolle innen næringsutvikling gjennom ansvaret for å forvalte verdiskapingsprogrammet for næringskombinasjoner, som er etablert med 6,5 mill. kroner i 2008. I forslaget til plandelen av ny plan- og bygningslov har regjeringen gått inn for at Sametinget skal ha innsigelsesrett i saker som er viktig for samisk kultur og næringer.

Gjennom aktiv medinnflytelse ønsker regjeringen at Sametinget kan ta del i felles utfordringer for å trygge bosetting, sysselsetting, næringsutvikling, verdiskaping og velferd.