Historisk arkiv

Lovforslag om solidaransvar

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Regjeringen legger fram lovforslag for Stortinget om solidaransvar for lønn. –Vi følger dermed opp et viktig punkt i handlingsplan 2 mot sosial dumping. Solidaransvaret styrker seriøse bedrifters konkurransemuligheter i forhold til useriøse, og skal gjelde for oppdragsgivere i områder der tariffavtaler er allmenngjort, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.

– Regjeringens første handlingsplan mot sosial dumping har hatt god effekt, særlig for store bedrifter i byggebransjen. Samtidig ser vi at utenlandske arbeidstakere fortsatt blir utnyttet ved at de tilbys lavere lønninger og dårligere sikkerhets- og arbeidsmiljøstandard enn det som er akseptabelt på det norske arbeidsmarkedet. Solidaransvaret vil ikke minst treffe sosial dumping i de mindre og useriøse bedriftene, sier Dag Terje Andersen.

Det er arbeidsgiver som har ansvar for å utbetale lønn etter allmenngjøringsforskrifter. Forslaget innebærer at også leverandører som velger å sette ut oppdrag, skal være ansvarlig for lønnspliktene til underleverandører nedover i en kontraktkjede. Solidaransvaret skal inntre så snart arbeidstakers lønn ikke blir utbetalt som den skal.  Arbeidstaker kan da rette krav mot en valgfri leverandør oppover i kjeden. Arbeidstakerne får en frist på tre måneder til å fremme lønnskravet sitt.

–Særlig de utenlandske arbeidstakerne vil få større sikkerhet for at de får utbetalt den lønnen de har krav på, når lønnskravet også kan rettes mot en oppdragsgiver i Norge. Solidaransvar vil dessuten virke som en sterk motivasjon for oppdragsgivere til å velge oppdragstakere som driver seriøst og etterlever norsk lov, sier statsråden.

Odelstingsproposisjonen om solidaransvar er basert på solidaransvaret i de tyske reglene om utsendte arbeidstakere. I forslaget ligger også at solidaransvarlig som utbetaler, vil kunne rette regresskrav mot arbeidsgiver og eventuelt andre ansvarlige leverandører i kontraktkjeden, eller mot lønnsgarantiordningen, hvis arbeidsgiver i mellomtiden går konkurs. 

I debatten som har vært etter at statsministeren presenterte saken 1. mai, er det uttrykt bekymring for hvilke konsekvenser solidaransvaret kan få, særlig for små og mellomstore virksomheter.  

–Solidaransvaret vil først og fremst luke ut useriøse virksomheter som er underleverandører. Seriøse virksomheter som konkurrerer med disse, vil dermed få mer rettferdige konkurransevilkår, sier Dag Terje Andersen.

I proposisjonen legger regjeringen også fram forslag til endringer i allmenngjøringsloven som vil gjøre det enklere å fremme en allmenngjøringssak. Endringene går blant annet ut på å presisere hva som trengs av dokumentasjon for å fremme en begjæring om allmenngjøring, slik at nemnda kan treffe et vedtak. Forslaget inneholder også klargjøring av hvilke vilkår forskriftene skal inneholde.  

– Samlet betyr dette at allmenngjøring som virkemiddel i kampen mot sosial dumping, kan bli enda viktigere, understreker statsråd Dag Terje Andersen.

 Les mer om lovforslaget (Ot.prp. nr. 88 (2008-2009)).