Historisk arkiv

Interimsorgan for xenotransplantasjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

I forbindelse med departementets arbeid med xenotransplantasjon, har departementet opprettet et Interimsorgan for xenotransplantasjon. Interimsorganet ble første gang opprettet 4. juli 2003 og har vært sammensatt med bred faglig kompetanse. I henhold til mandatet skal organet overvåke feltet nasjonalt og internasjonalt, samt bistå departementet i reguleringsarbeidet. Organet skal også utarbeide halvårs-/årsrapporter.

Helse- og omsorgsdepartementets Interimsorgan for xenotransplantasjon har følgende sammensetning:

·         Fylkesmann Inger Lise Gjørv, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (leder)

·         Seksjonsoverlege, prof. dr.med. Odd Geiran , Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF

·         Prof. dr.scient. Espen Rimstad, Norges veterinærhøgskole

·         Lagdommer Kari Mjølhus, Hålogaland lagmannsrett

·         Prof. dr.med. Tom Eirik Mollnes, Universitetet i Tromsø/Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF

·         Cand.philol. Tore Tennøe, sekretariatsleder Teknologirådet

·         Seniorrådgiver, dr.med. Magne Roland

·         Avdelingsdirektør, dr.med., Ingeborg S. Aaberge, Nasjonalt folkehelseinstitutt

 

 

 

Mandat for Helse- og omsorgsdepartementets Interimsorgan for xenotransplantasjon

I påvente av en permanent regulering av xenotransplantasjon i Norge, har vi i dag et midlertidig forbud mot xenotransplantasjon fram til 1. januar 2008. Blant annet på bakgrunn av NOU 2001: 18, høringsuttalelsene i den forbindelse og retningslinjer fra Europarådet, arbeider Helse- og omsorgsdepartementet med forslag til permanent regulering av xenotransplantasjon. I tråd med forslag i Ot.prp. nr. 52 (2001-2002) om endringer i transplantasjonsloven, har departementet opprettet et interimsorgan til å følge med på utviklingen på dette området internasjonalt.

 

Helse- og omsorgsdepartementets Interimsorgan for xenotransplantasjon har følgende mandat:

·         Interimsorganet skal ha ansvaret for å følge med på utviklingen innen xenotransplantasjon på verdensbasis.

·         Medlemmene skal på eget initiativ holde seg orientert og oppdatert i forhold til den faglige utviklingen i andre land, samt nasjonale reguleringer og retningslinjer fra internasjonale organisasjoner som WHO, OECD og Europarådet.

·         Interimsorganet har ansvaret for å holde departementet løpende orientert om den internasjonale utviklingen på området. Det skal også utarbeides en årsrapport som leveres senest 15. desember.

·         Interimsorganet skal etter avtale bistå departementet i arbeidet med utarbeidelse av nødvendig regelverk på xenotransplantasjonsfeltet. Slik bistand vil særlig bestå i fremskaffelse av bakgrunnsmateriale til bruk i faktabeskrivelser, skriftlig bearbeidelse av eller redegjørelse for slikt bakgrunnsmateriale, kvalitetssikring av tekstbidrag til odelstingsproposisjon o.l.

·         Interimsorganet skal avholde møter etter behov, eventuelt telefonmøter hvis det er hensiktsmessig.

·         Interimsorganet skal fungere fram til 1. januar 2008.

·         Departementet har sekretariatsfunksjon for interimsorganet og skal bistå med innkalling, koordinering av bidrag og utforming av årsrapport. 

 

 

Rapportering og følgebrev

 

Oversendelsesbrev av halvaarsrapport xenotransplantasjon.pdf (lenke pdf-fil)
Første halvårsrapport 2004 (lenke pdf-fil)

 

Oversendelsesbrev andre halvårsrapport 2004 (lenke pdf-fil)

Andre halvårsrapport 2004 (lenke pdf-fil) 

 

Oversendelsesbrev årsrapport 2005 (lenke pdf-fil)
Årsrapport 2005 (lenke pdf-fil)

 

Oversendelsesbrev årsrapport 2006 (lenke pdf-fil)
Årsrapport 2006 (lenke pdf-fil)