Historisk arkiv

Veileder til lov 20. juni 2008 nr. 44 om medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskningsloven)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Lov 20. juni 2008 nr. 44 om medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskningsloven) trådte i kraft 1. juli 2009. Samtidig trådte også forskrift 1. juli 2009 nr. 955 om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning, gitt med hjemmel i helseforskningsloven, i kraft.

Helse- og omsorgsdepartementet har i den forbindelse utarbeidet en veileder til helseforskningsloven. (Veilederen er oppdatert pr. 25. mars 2010.)

Formålet med denne veilederen er å gi en oversikt over en del sentrale problemstillinger i tilknytning til medisinsk og helsefaglig forskning. Veilederen omhandler blant annet helseforskningslovens virkeområde, herunder forholdet til andre lover (bl.a. helseregisterloven, personopplysningsloven og bioteknologiloven). Sentralt i veilederen er også personvern i forskning, herunder samtykke, informasjon, reservasjonsrett, taushetsplikt og innsyn. Videre inneholder veilederen kapitler om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning, søknad om forhåndsgodkjenning, personvernombud og tilsyn med medisinsk og helsefaglig forskning.

Siden man foreløpig har lite erfaring med anvendelse av helseforskningsloven, er det ikke mulig å ha oversikt over og avklare alle spørsmål nå. Det kan derfor være behov for å revidere og oppdatere veilederen etter at den har vært i bruk en tid. Veilederen vil derfor ikke bli trykket. Målet er at veilederen skal være et dynamisk dokument. 

Dersom noen derfor skulle ha innspill til form eller innhold i veilederen, er vi takknemlig for å motta slike innspill. Innspill kan sendes på e-post til postmottak@hod.dep.no.

Vi håper at veilederen vil være til nytte både for de som skal fatte vedtak etter loven og for forskere.

Vi viser også til ”Søknader i forbindelse med medisinsk og helsefaglig forskning – hvor skal søknaden sendes” som ble utarbeidet i forbindelse med helseforskningslovens ikrafttredelse 1. juli 2009.

Informasjon om hvordan du går fram i forbindelse med søknader til medisinsk og helsefaglig forskning